Visa allt om Blue Dent AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 5 839 5 443 6 983 8 172 6 498 7 656 6 815 2 325 194 311
Övrig omsättning 58 157 177 148 169 232 185 24 446 179
Rörelseresultat (EBIT) 157 550 -147 554 353 1 057 570 732 -21 -277
Resultat efter finansnetto 126 363 -160 518 340 1 048 565 732 -27 -295
Årets resultat -130 147 159 396 257 609 438 552 -27 -295
Balansräkningar (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 037 1 231 1 334 882 309 371 423 50 0 275
Omsättningstillgångar 881 681 917 1 680 1 722 1 919 1 801 999 62 82
Tillgångar 1 918 1 912 2 251 2 562 2 032 2 290 2 224 1 049 62 357
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 506 636 639 780 384 727 418 610 58 85
Obeskattade reserver 0 0 0 372 372 372 108 108 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 266 501 515 391 220 288 329 0 0 46
Kortfristiga skulder 1 145 775 1 097 1 019 1 032 902 1 369 331 4 226
Skulder och eget kapital 1 918 1 912 2 251 2 562 2 032 2 290 2 224 1 049 62 357
Löner & utdelning (tkr)
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 1 225 1 552 190 155 204
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 353 420 44 38 55
Utdelning till aktieägare 0 0 150 300 0 600 0 300 0 0
Omsättning 5 897 5 600 7 160 8 320 6 667 7 888 7 000 2 349 640 490
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 4 4 4 4 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 946 1 814 2 328 2 043 1 625 1 914 1 704 2 325 97 156
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 557 428 660 478 395 399 575 245 94 95
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 351 745 15 724 439 1 138 596 732 -21 -205
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,28% -22,05% -14,55% 25,76% -15,13% 12,34% 193,12% 1 098,45% -37,62% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,19% 28,77% -6,53% 21,62% 17,37% 46,16% 25,72% 69,78% -33,87% -77,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,69% 10,10% -2,11% 6,78% 5,43% 13,81% 8,39% 31,48% -10,82% -89,07%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,45% 59,09% 54,79% 53,34% 48,48% 53,68% 60,48% 54,32% 41,75% 37,94%
Rörelsekapital/omsättning -4,52% -1,73% -2,58% 8,09% 10,62% 13,28% 6,34% 28,73% 29,90% -46,30%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,38% 33,26% 28,39% 41,77% 33,18% 44,42% 22,58% 66,18% 93,55% 23,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 69,96% 78,58% 75,84% 160,26% 162,31% 207,54% 128,12% 301,81% 1 550,00% 36,28%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!