Visa allt om Centrumtandläkarna Nyköping AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 4 751 3 681 3 772 3 333 3 205 3 478 3 545 3 551 4 968 2 510
Övrig omsättning 540 73 74 74 170 67 71 46 0 40
Rörelseresultat (EBIT) 272 575 591 109 103 477 331 369 827 478
Resultat efter finansnetto 268 571 584 100 94 468 315 353 817 467
Årets resultat 204 442 450 63 47 602 147 396 424 235
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 652 317 462 442 610 469 669 725 261 275
Omsättningstillgångar 1 827 969 786 674 795 1 058 900 1 149 1 396 733
Tillgångar 2 479 1 286 1 248 1 116 1 405 1 527 1 569 1 874 1 657 1 008
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 935 654 612 162 99 801 199 552 566 285
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 316 205 370 141
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 17 57 47 153 102 76 163 280 150 210
Kortfristiga skulder 1 528 576 590 801 1 204 649 891 837 571 372
Skulder och eget kapital 2 479 1 286 1 248 1 116 1 405 1 527 1 569 1 874 1 657 1 008
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - - - - - 1 235 1 269 1 302 1 658 728
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - - - - 0 485 510 428 664 262
Utdelning till aktieägare 0 0 400 0 0 750 0 500 410 143
Omsättning 5 291 3 754 3 846 3 407 3 375 3 545 3 616 3 597 4 968 2 550
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 4 4 2 3 4 4 4 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 679 920 943 1 667 1 068 870 886 888 994 502
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 434 460 457 941 618 443 468 467 476 200
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 429 720 755 277 295 698 539 544 897 511
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 29,07% -2,41% 13,17% 3,99% -7,85% -1,89% -0,17% -28,52% 97,93% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,97% 44,71% 47,36% 9,77% 7,33% 31,30% 21,16% 19,85% 50,21% 47,42%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,73% 15,62% 15,67% 3,27% 3,21% 13,74% 9,37% 10,48% 16,75% 19,04%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 89,79% 93,70% 93,74% 90,70% 88,89% 91,17% 88,15% 89,78% 86,27% 84,34%
Rörelsekapital/omsättning 6,29% 10,68% 5,20% -3,81% -12,76% 11,76% 0,25% 8,79% 16,61% 14,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,72% 50,86% 49,04% 14,52% 7,05% 52,46% 28,39% 37,99% 50,61% 38,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 118,32% 164,93% 130,00% 81,77% 64,45% 160,09% 98,88% 135,01% 241,16% 191,94%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!