Visa allt om A.M.O Klimatteknik AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 24 783 18 735 16 305 13 140 16 206 11 369 14 676 6 702 4 679
Övrig omsättning 152 874 45 31 56 162 2 0 4
Rörelseresultat (EBIT) 1 610 1 126 1 025 802 1 330 476 1 241 524 62
Resultat efter finansnetto 1 600 1 104 1 024 802 1 327 472 1 237 512 56
Årets resultat 1 772 969 784 568 770 364 698 279 39
Balansräkningar (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 047 1 213 726 631 679 180 447 110 100
Omsättningstillgångar 13 140 6 907 5 238 3 973 4 204 2 913 4 907 1 341 403
Tillgångar 14 187 8 121 5 964 4 604 4 883 3 093 5 354 1 451 503
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 144 1 972 1 503 1 219 1 151 881 1 016 368 89
Obeskattade reserver 952 1 643 1 294 833 799 464 464 130 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 511 0 0 0 0 0 13 11
Kortfristiga skulder 10 091 3 995 3 167 2 552 2 933 1 748 3 874 940 402
Skulder och eget kapital 14 187 8 121 5 964 4 604 4 883 3 093 5 354 1 451 503
Löner & utdelning (tkr)
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 3 629 2 450 1 847 1 504 1 086
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - - - - 1 447 918 661 502 406
Utdelning till aktieägare 0 600 500 500 500 500 500 50 0
Omsättning 24 935 19 609 16 350 13 171 16 262 11 531 14 678 6 702 4 683
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 10 9 8 10 6 5 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 253 1 874 1 812 1 643 1 621 1 895 2 935 1 676 1 560
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 620 586 602 570 529 581 519 511 498
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 897 1 422 1 208 971 1 493 512 1 267 546 85
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 32,28% 14,90% 24,09% -18,92% 42,55% -22,53% 118,98% 43,24% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,35% 13,87% 17,19% 17,44% 27,26% 15,49% 23,20% 36,11% 12,33%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,50% 6,01% 6,29% 6,11% 8,21% 4,21% 8,46% 7,82% 1,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 61,16% 48,39% 50,68% 53,05% 54,71% 48,07% 32,19% 48,21% 44,75%
Rörelsekapital/omsättning 12,30% 15,54% 12,70% 10,81% 7,84% 10,25% 7,04% 5,98% 0,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,40% 40,06% 42,12% 40,59% 36,33% 40,18% 25,74% 31,96% 17,69%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 121,35% 151,36% 141,14% 126,68% 129,63% 161,96% 115,23% 132,23% 94,28%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...