Visa allt om Moelven Vänerply AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 349 712 321 888 327 885 298 989 302 472 286 567 145 797
Övrig omsättning 1 199 1 078 703 4 004 1 901 305 336
Rörelseresultat (EBIT) 30 995 30 942 30 883 14 145 3 328 -1 505 -3 472
Resultat efter finansnetto 27 396 27 983 27 006 9 272 -1 510 -5 335 -4 564
Årets resultat 2 865 11 102 7 322 -381 -9 834 -4 015 -3 512
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 96 297 78 493 83 498 90 382 96 808 44 412 38 256
Omsättningstillgångar 136 552 131 921 112 830 101 094 84 284 88 108 89 032
Tillgångar 232 849 210 414 196 328 191 476 181 092 132 520 127 288
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 40 056 37 191 26 089 18 767 19 148 19 622 20 256
Obeskattade reserver 61 446 46 936 33 282 25 754 11 127 167 167
Avsättningar (tkr) 47 128 56 0 17 12 126
Långfristiga skulder 72 000 76 500 85 500 105 000 106 467 63 842 58 077
Kortfristiga skulder 59 300 49 659 51 401 41 955 44 333 48 877 48 662
Skulder och eget kapital 232 849 210 414 196 328 191 476 181 092 132 520 127 288
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 977 950 901 1 181 810 779 413
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda 54 395 49 078 47 734 47 000 56 785 55 027 27 415
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader 22 653 20 545 19 541 18 913 20 904 20 586 10 691
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 350 911 322 966 328 588 302 993 304 373 286 872 146 133
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 129 121 125 130 157 157 162
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 711 2 660 2 623 2 300 1 927 1 825 900
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 623 604 561 535 514 510 242
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 38 592 39 402 41 542 23 183 8 095 3 586 -917
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,64% -1,83% 9,66% -1,15% 5,55% 96,55% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,31% 14,88% 15,90% 7,42% 1,88% -1,09% -2,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,86% 9,73% 9,52% 4,75% 1,13% -0,50% -2,01%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,53% 51,37% 52,83% 49,03% 51,89% 47,04% 44,58%
Rörelsekapital/omsättning 22,09% 25,56% 18,73% 19,78% 13,21% 13,69% 27,69%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,79% 35,07% 26,51% 20,29% 15,37% 14,90% 16,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 161,03% 185,81% 144,60% 136,26% 94,53% 80,18% 96,31%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...