Visa allt om Arnito Bygg och Måleri AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-09 2019-09 2018-09 2017-09 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 11 524 10 840 8 719 4 512 6 624 7 448 5 377 5 195 3 310 1 492
Övrig omsättning 42 0 20 36 57 286 0 160 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 1 081 552 610 157 -123 1 182 441 853 520 100
Resultat efter finansnetto 1 079 552 610 157 -124 1 182 443 855 520 100
Årets resultat 601 369 106 66 0 765 234 432 282 50
Balansräkningar (tkr)
2020-09 2019-09 2018-09 2017-09 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 375 204 241 299 385 219 501 481 73 64
Omsättningstillgångar 3 677 2 980 4 117 3 000 2 973 3 202 1 921 1 463 1 068 492
Tillgångar 4 052 3 184 4 358 3 299 3 358 3 421 2 422 1 944 1 141 556
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 055 1 255 1 885 1 779 1 713 1 713 947 813 382 100
Obeskattade reserver 856 666 823 738 688 812 611 470 169 32
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 141 1 263 1 649 782 958 896 863 660 590 424
Skulder och eget kapital 4 052 3 184 4 358 3 299 3 358 3 421 2 422 1 944 1 141 556
Löner & utdelning (tkr)
2020-09
2019-09
2018-09
2017-09
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - - - - - 2 393 1 401 1 059 1 102 827
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - - - - - 776 463 382 312 213
Utdelning till aktieägare 800 800 1 000 0 0 0 0 100 0 0
Omsättning 11 566 10 840 8 739 4 548 6 681 7 734 5 377 5 355 3 310 1 492
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 10 10 9 9 9 6 6 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 441 1 084 872 501 736 828 896 866 662 298
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 429 376 438 333 519 359 318 246 284 208
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 192 661 726 243 -7 1 237 524 887 538 105
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,31% 24,33% 93,24% -31,88% -11,06% 38,52% 3,50% 56,95% 121,85% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 26,68% 17,34% 14,00% 4,79% -3,66% 34,61% 18,33% 43,98% 45,66% 17,99%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,38% 5,09% 7,00% 3,50% -1,86% 15,90% 8,26% 16,46% 15,74% 6,70%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,77% 54,71% 74,30% 89,12% 85,67% 86,73% 90,89% 89,91% 97,76% 95,24%
Rörelsekapital/omsättning 13,33% 15,84% 28,31% 49,16% 30,42% 30,96% 19,68% 15,46% 14,44% 4,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,51% 55,73% 57,98% 71,37% 66,99% 68,59% 58,78% 60,68% 44,40% 22,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 171,74% 233,49% 249,61% 383,50% 310,33% 357,37% 222,60% 221,67% 181,02% 116,04%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2017 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2011 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...