Visa allt om Tenet AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 309 271 281 187 387 694 154 457 100 267 79 508 53 475 24 267 30 367 16 649
Övrig omsättning 34 84 0 200 0 0 0 0 278 0
Rörelseresultat (EBIT) 43 907 16 787 91 068 25 743 17 204 15 268 10 026 4 452 3 910 1 580
Resultat efter finansnetto 43 775 16 729 87 868 25 605 17 183 15 549 9 584 4 797 3 894 1 573
Årets resultat 35 456 16 454 69 782 15 182 10 185 6 752 3 728 1 535 2 262 836
Balansräkningar (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 200 200 200 200 200 200 145 14 22 31
Omsättningstillgångar 103 230 96 940 150 564 90 651 41 163 46 845 17 420 10 497 10 439 7 067
Tillgångar 103 430 97 140 150 764 90 851 41 363 47 045 17 565 10 510 10 461 7 098
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 50 583 25 128 74 673 18 891 11 709 10 171 4 919 2 691 3 156 1 394
Obeskattade reserver 13 690 14 690 15 360 16 340 10 250 6 187 3 297 2 297 1 627 647
Avsättningar (tkr) 200 200 200 200 200 200 140 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 2 167 0 0 5 0 0 350
Kortfristiga skulder 38 957 57 123 60 531 53 253 19 204 30 488 9 205 5 522 5 678 4 707
Skulder och eget kapital 103 430 97 140 150 764 90 851 41 363 47 045 17 565 10 510 10 461 7 098
Löner & utdelning (tkr)
2022-04
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 19 270 11 480 8 140 5 350 - - 3 886 1 724 0 522
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 8 263 4 836 3 236 2 180 - - 1 543 860 0 147
Utdelning till aktieägare 0 10 000 66 000 14 000 8 000 8 646 1 500 1 500 2 000 500
Omsättning 309 305 281 271 387 694 154 657 100 267 79 508 53 475 24 267 30 645 16 649
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 28 19 15 12 11 11 7 3 0 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 11 045 14 799 25 846 12 871 9 115 7 228 7 639 8 089 - 8 325
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 017 916 801 674 990 936 795 878 - 364
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 43 907 16 787 91 068 25 743 17 204 15 273 10 035 4 461 3 919 1 588
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,99% -27,47% 151,00% 54,05% 26,11% 48,68% 120,36% -20,09% 82,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 42,45% 17,28% 60,40% 28,34% 41,59% 33,05% 57,20% 45,71% 37,38% 22,54%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,20% 5,97% 23,49% 16,67% 17,16% 19,56% 18,79% 19,80% 12,88% 9,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 25,77% 17,72% 28,98% 24,55% 36,50% 45,80% 32,45% 39,24% 21,46% 19,43%
Rörelsekapital/omsättning 20,78% 14,16% 23,22% 24,21% 21,90% 20,57% 15,36% 20,50% 15,68% 14,18%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,23% 37,66% 57,48% 34,82% 47,64% 31,88% 42,65% 42,65% 42,30% 26,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 264,98% 169,70% 248,74% 170,23% 214,35% 153,65% 189,24% 190,09% 173,58% 150,14%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!