Visa allt om Termino C 5638 AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 * 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 654 4 466 3 225 4 520 4 103 7 107 4 381 - 3 313 1 606
Övrig omsättning 111 6 0 1 0 0 0 - 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -99 491 -241 128 202 1 238 316 - 29 343
Resultat efter finansnetto -105 476 -267 96 202 1 237 316 - 29 343
Årets resultat -105 427 -267 71 644 720 163 - 14 188
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 * 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 40 80 - 159 0
Omsättningstillgångar 197 2 613 1 974 2 888 2 974 2 889 1 784 - 1 498 1 279
Tillgångar 197 2 613 1 974 2 888 2 974 2 929 1 864 - 1 657 1 279
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 159 764 337 603 2 332 1 688 968 - 302 288
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 704 393 - 95 87
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
Långfristiga skulder 0 1 440 1 440 0 0 0 0 - 0 0
Kortfristiga skulder 38 409 198 2 285 642 536 503 - 1 260 905
Skulder och eget kapital 197 2 613 1 974 2 888 2 974 2 929 1 864 - 1 657 1 279
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12 *
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 837 745 - 825 418
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 263 234 - 259 131
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 1 800 0 0 - 0 0
Omsättning 765 4 472 3 225 4 521 4 103 7 107 4 381 - 3 313 1 606
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 2 2 3 3 3 3 - 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 2 233 1 613 1 507 1 368 2 369 1 460 - 1 104 535
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 383 442 428 405 370 326 - 362 183
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -99 491 -241 128 242 1 278 356 - 69 343
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -85,36% 38,48% -28,65% 10,16% -42,27% 62,22% - - 106,29% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -50,25% 18,79% -12,21% 4,43% 6,79% 42,27% 16,95% - 1,75% 26,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -15,14% 10,99% -7,47% 2,83% 4,92% 17,42% 7,21% - 0,88% 21,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 68,20% 38,11% 35,47% 45,33% 47,48% 37,85% 36,98% - 40,81% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 24,31% 49,35% 55,07% 13,34% 56,84% 33,11% 29,24% - 7,18% 23,29%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 80,71% 29,24% 17,07% 20,88% 78,41% 76,38% 68,38% - 22,45% 27,53%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 518,42% 638,88% 996,97% 126,39% 463,24% 538,99% 354,67% - 118,89% 141,33%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2013-12 : Flera brister
mer information

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...