Visa allt om MB Färg & Kakel AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 13 079 12 120 10 820 9 096 7 572 4 936 4 779 3 902 2 678
Övrig omsättning 280 543 60 94 75 60 60 5 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 446 2 173 1 067 1 437 1 091 710 934 599 464
Resultat efter finansnetto 1 446 2 171 1 068 1 436 1 083 710 936 600 464
Årets resultat 1 133 1 384 902 831 832 409 726 330 252
Balansräkningar (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 846 914 845 674 437 144 0 0 0
Omsättningstillgångar 6 531 6 457 4 714 4 790 3 308 2 744 2 386 1 585 836
Tillgångar 8 377 7 370 5 559 5 465 3 745 2 888 2 386 1 585 836
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 606 3 473 2 089 2 687 1 856 1 324 1 065 489 302
Obeskattade reserver 1 121 1 121 731 826 461 448 268 268 118
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 650 2 776 2 739 1 951 1 427 1 116 1 053 829 416
Skulder och eget kapital 8 377 7 370 5 559 5 465 3 745 2 888 2 386 1 585 836
Löner & utdelning (tkr)
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda - - 3 469 2 918 2 283 1 866 1 438 1 207 643
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader - - 1 220 1 108 805 668 508 387 202
Utdelning till aktieägare 2 000 0 0 0 0 300 150 150 143
Omsättning 13 359 12 663 10 880 9 190 7 647 4 996 4 839 3 907 2 678
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 9 8 8 6 5 4 4 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 189 1 347 1 353 1 137 1 262 987 1 195 976 1 339
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 574 620 592 517 94 511 496 405 437
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 490 2 214 1 093 1 458 4 214 710 934 599 464
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,91% 12,01% 18,95% 20,13% 53,40% 3,29% 22,48% 45,71% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,26% 29,48% 19,21% 26,29% 29,13% 24,62% 39,27% 37,92% 55,50%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,06% 17,93% 9,87% 15,80% 14,41% 14,40% 19,61% 15,40% 17,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 65,39% 68,05% 74,00% 100,00% 100,00% 82,54% 82,76% 84,26% 84,62%
Rörelsekapital/omsättning 29,67% 30,37% 18,25% 31,21% 24,84% 32,98% 27,89% 19,37% 15,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 65,42% 58,99% 47,84% 60,96% 59,16% 57,94% 53,40% 43,31% 46,53%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 246,45% 232,60% 172,11% 245,52% 231,81% 245,88% 226,59% 191,19% 200,96%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...