Visa allt om Ahlagård Plastsvets AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03
Nettoomsättning 902 547 821 1 343 1 143 1 695 1 120 1 067 930 1 026
Övrig omsättning 2 2 0 38 0 0 0 29 36 0
Rörelseresultat (EBIT) 115 11 -20 307 145 407 261 95 101 198
Resultat efter finansnetto 115 11 -20 310 142 394 234 55 82 189
Årets resultat 179 9 7 203 109 305 47 40 1 42
Balansräkningar (tkr)
2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 285 445 614 702 883 941 1 074 1 203 632 684
Omsättningstillgångar 547 450 363 385 243 362 310 211 257 202
Tillgångar 831 895 977 1 088 1 126 1 303 1 384 1 415 889 886
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 333 153 144 337 234 425 149 133 93 92
Obeskattade reserver 287 400 400 430 383 383 383 211 211 131
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 151 307 361 165 415 165 779 941 512 558
Kortfristiga skulder 61 35 71 156 94 330 73 130 73 106
Skulder och eget kapital 831 895 977 1 088 1 126 1 303 1 384 1 415 889 886
Löner & utdelning (tkr)
2021-03
2020-03
2019-03
2018-03
2017-03
2016-03
2015-03
2014-03
2013-03
2012-03
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 287 254
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 345 278 272 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 142 124 126 123 99
Utdelning till aktieägare 100 0 0 200 100 300 30 30 0 0
Omsättning 904 549 821 1 381 1 143 1 695 1 120 1 096 966 1 026
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 902 547 821 1 343 1 143 1 695 1 120 1 067 930 1 026
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 121 97 297 521 501 521 420 418 428 374
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 276 180 150 470 316 585 434 262 215 304
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 64,90% -33,37% -38,87% 17,50% -32,57% 51,34% 4,97% 14,73% -9,36% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,84% 1,23% -2,05% 28,49% 12,88% 31,24% 18,86% 6,78% 11,59% 22,35%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,75% 2,01% -2,44% 23,08% 12,69% 24,01% 23,30% 9,00% 11,08% 19,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 75,94% 95,06% 82,58% 94,19% 96,50% 84,07% 100,00% 95,69% 93,44% 84,41%
Rörelsekapital/omsättning 53,88% 75,87% 35,57% 17,05% 13,04% 1,89% 21,16% 7,59% 19,78% 9,36%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 67,01% 51,96% 46,67% 61,80% 47,31% 55,54% 32,35% 21,03% 27,95% 21,28%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 896,72% 1 285,71% 511,27% 246,79% 258,51% 109,09% 424,66% 162,31% 352,05% 190,57%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!