Visa allt om Liselotte Lööf Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 41 270 53 658 54 463 46 172 40 551 67 917 48 696 45 623 62 133 23 194
Övrig omsättning 37 28 23 67 0 306 37 362 161 83
Rörelseresultat (EBIT) -733 2 405 2 832 3 457 2 506 6 420 4 319 4 648 4 431 2 202
Resultat efter finansnetto 313 3 402 2 832 3 453 2 506 6 423 4 353 4 708 4 484 2 223
Årets resultat 901 945 1 466 2 100 1 478 3 473 2 618 1 640 1 365 1 228
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 454 4 373 4 648 2 194 1 809 916 562 324 144 382
Omsättningstillgångar 26 789 30 396 28 153 27 722 26 585 23 204 19 824 16 296 22 328 14 598
Tillgångar 30 243 34 770 32 800 29 916 28 394 24 120 20 386 16 619 22 472 14 980
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 19 313 18 412 17 457 16 002 13 902 12 424 8 951 6 333 4 693 3 328
Obeskattade reserver 4 278 4 867 6 425 5 489 5 145 4 545 3 045 2 366 1 181 556
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 652 11 491 8 919 8 426 9 348 7 152 8 391 7 921 16 598 11 097
Skulder och eget kapital 30 243 34 770 32 800 29 916 28 394 24 120 20 386 16 619 22 472 14 980
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 575 486 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 6 654 5 423 5 337 10 939 5 019
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - - - 0 - 2 536 2 256 1 951 4 102 1 893
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 41 307 53 686 54 486 46 239 40 551 68 223 48 733 45 985 62 294 23 277
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 16 16 15 15 20 19 16 39 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 175 3 354 3 404 3 078 2 703 3 396 2 563 2 851 1 593 1 289
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 551 452 435 432 400 502 436 439 391 389
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 350 3 427 3 644 4 005 2 798 6 649 4 464 4 823 4 574 2 274
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -23,09% -1,48% 17,96% 13,86% -40,29% 39,47% 6,74% -26,57% 167,88% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,03% 9,79% 8,64% 11,56% 8,83% 26,63% 21,37% 28,34% 20,11% 14,84%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,76% 6,35% 5,20% 7,49% 6,18% 9,46% 8,95% 10,32% 7,27% 9,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 34,50% 31,77% 27,98% 29,32% 30,02% 29,09% 31,50% 32,94% 35,82% 42,50%
Rörelsekapital/omsättning 48,79% 35,23% 35,32% 41,79% 42,51% 23,63% 23,48% 18,36% 9,22% 15,09%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,89% 63,87% 68,50% 67,80% 63,09% 66,21% 55,56% 49,21% 24,76% 24,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 402,72% 264,52% 315,65% 329,01% 284,39% 324,44% 236,25% 205,73% 134,52% 131,55%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...