Visa allt om Dreamhack AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 185 133 247 223 228 229 189 567 130 626 84 973 67 817 43 106 37 599 23 846
Övrig omsättning 5 350 1 195 5 751 0 4 771 77 728 314 304 0
Rörelseresultat (EBIT) -70 937 -27 905 5 078 -11 582 -3 013 4 346 665 2 596 4 833 -2 058
Resultat efter finansnetto -71 239 -34 266 4 332 -11 824 -3 176 4 350 630 2 612 5 868 -3 170
Årets resultat -69 253 -7 503 2 538 -2 580 -1 379 3 384 885 1 532 3 361 -4 248
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 206 157 48 187 44 513 4 191 3 102 1 956 1 395 1 925 1 463 1 684
Omsättningstillgångar 93 731 117 328 62 008 115 173 42 454 32 804 25 297 21 761 14 932 7 481
Tillgångar 299 887 165 515 106 521 119 364 45 557 34 760 26 692 23 686 16 396 9 164
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 77 927 83 180 8 683 6 145 8 725 10 105 6 720 5 836 4 390 1 743
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 1 797 1 797 2 315 1 679 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 103 29 429 46 491 58 492 5 353 3 378 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 219 857 52 906 51 347 54 727 31 479 19 481 18 175 15 536 10 327 7 421
Skulder och eget kapital 299 887 165 515 106 521 119 364 45 557 34 760 26 692 23 686 16 396 9 164
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 2 748 1 895 1 107 986 925 2 170 1 054 958 672 352
Varav tantiem till styrelse & VD 1 368 211 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 40 870 36 419 27 509 20 885 13 706 8 056 6 510 4 627 3 693 2 188
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 16 356 17 325 10 821 8 530 6 029 3 074 2 177 1 604 1 201 619
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 190 483 248 418 233 980 189 567 135 397 85 050 68 545 43 420 37 903 23 846
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 58 65 59 42 37 28 18 12 10 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 192 3 803 3 868 4 514 3 530 3 035 3 768 3 592 3 760 2 981
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 034 859 668 724 558 476 544 599 560 391
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -66 053 -23 609 8 279 -9 892 -1 858 4 906 1 195 2 990 5 063 -1 958
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -25,11% 8,32% 20,39% 45,12% 53,73% 25,30% 57,33% 14,65% 57,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -23,65% -16,80% 5,51% -9,01% -6,57% 12,56% 2,52% 11,07% 36,25% -22,46%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -38,31% -11,25% 2,57% -5,67% -2,29% 5,14% 0,99% 6,08% 15,81% -8,63%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 27,21% 31,69% 35,47% 36,12%
Rörelsekapital/omsättning -68,13% 26,06% 4,67% 31,89% 8,40% 15,68% 10,50% 14,44% 12,25% 0,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,99% 50,26% 8,15% 5,15% 19,15% 33,10% 30,43% 32,26% 34,32% 19,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 42,63% 219,49% 117,81% 209,24% 134,21% 168,39% 139,19% 140,07% 144,59% 100,81%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!