Visa allt om Montera i Storfors AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 54 283 49 512 65 379 108 362 79 418 40 851 19 550 10 033 10 670 4 069
Övrig omsättning 350 395 504 484 337 342 324 94 60 0
Rörelseresultat (EBIT) -5 312 1 123 706 252 -561 261 742 -4 286 276
Resultat efter finansnetto -5 645 861 580 182 -580 253 742 -96 287 276
Årets resultat -5 235 389 325 68 -286 106 409 -39 189 147
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 774 593 631 896 978 144 43 88 117 0
Omsättningstillgångar 3 826 10 999 13 069 16 273 17 058 6 915 4 444 1 371 2 207 1 534
Tillgångar 4 600 11 592 13 701 17 168 18 036 7 059 4 487 1 459 2 324 1 534
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -4 967 567 479 153 86 162 456 47 246 197
Obeskattade reserver 0 410 136 0 0 294 200 0 85 70
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 629 913 1 947 1 261 674 0 0 6 0 0
Kortfristiga skulder 8 939 9 702 11 139 15 755 17 277 6 604 3 831 1 406 1 994 1 267
Skulder och eget kapital 4 600 11 592 13 701 17 168 18 036 7 059 4 487 1 459 2 324 1 534
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 837 1 009 319
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 16 009 9 105 4 176 4 488 1 519
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 - 5 337 3 117 1 639 1 818 523
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 160 140
Omsättning 54 633 49 907 65 883 108 846 79 755 41 193 19 874 10 127 10 730 4 069
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 23 22 35 75 63 42 24 16 16 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 360 2 251 1 868 1 445 1 261 973 815 627 667 678
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 711 692 587 546 567 560 568 482 536 461
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -5 002 1 382 945 524 -349 294 764 25 315 276
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,64% -24,27% -39,67% 36,45% 94,41% 108,96% 94,86% -5,97% 162,23% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -120,61% 8,27% 5,15% 1,47% -3,11% 3,70% 16,54% -6,58% 12,35% 17,99%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -10,22% 1,94% 1,08% 0,23% -0,71% 0,64% 3,80% -0,96% 2,69% 6,78%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 40,20% 52,65% 52,31% 53,49% 62,14% 75,19% 90,02% 92,68% 95,53% 83,83%
Rörelsekapital/omsättning -9,42% 2,62% 2,95% 0,48% -0,28% 0,76% 3,14% -0,35% 2,00% 6,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -107,98% 7,65% 4,27% 0,89% 0,48% 5,54% 13,64% 3,22% 13,28% 16,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 41,91% 113,37% 117,33% 103,29% 98,73% 104,71% 116,00% 97,51% 110,68% 121,07%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!