Visa allt om Dörrpartiet AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04
Nettoomsättning 21 830 19 684 22 447 15 747 17 717 8 892 9 017 4 323 4 471
Övrig omsättning 183 13 191 94 263 55 - 170 18
Rörelseresultat (EBIT) 2 948 3 336 3 076 1 842 1 822 1 267 523 174 497
Resultat efter finansnetto 2 953 3 341 3 073 1 848 1 826 1 277 517 173 497
Årets resultat 1 815 1 962 1 776 1 084 1 056 992 401 95 269
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 083 3 465 2 749 1 135 231 23 34 18 22
Omsättningstillgångar 7 473 6 517 6 217 4 714 4 560 2 459 1 593 1 000 1 434
Tillgångar 11 556 9 982 8 966 5 848 4 790 2 482 1 628 1 018 1 455
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 119 5 154 4 412 3 054 1 970 1 364 672 271 319
Obeskattade reserver 3 302 2 584 1 859 1 079 629 165 165 168 128
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 136 2 244 2 696 1 716 2 191 953 790 578 1 008
Skulder och eget kapital 11 556 9 982 8 966 5 848 4 790 2 482 1 628 1 018 1 455
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2012-04
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 1 242 1 097 838 1 084 554 253
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 665 1 192 361 493 281 102
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 450 300 0 143
Omsättning 22 013 19 697 22 638 15 841 17 980 8 947 9 017 4 493 4 489
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 3 3 2 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 458 4 921 5 612 5 249 5 906 4 446 3 006 1 441 2 236
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 684 659 535 636 761 449 431 228 159
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 957 3 341 3 081 1 858 1 838 1 278 534 178 504
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,90% -12,31% 42,55% -11,12% 99,25% -1,39% 108,58% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 25,59% 33,51% 34,40% 31,69% 38,29% 51,49% 32,25% 17,09% 34,16%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,55% 16,99% 13,74% 11,77% 10,35% 14,37% 5,82% 4,02% 11,12%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 33,45% 39,15% 29,81% 32,04% 29,07% 30,92% 26,15% 43,84% 41,80%
Rörelsekapital/omsättning 24,45% 21,71% 15,69% 19,04% 13,37% 16,94% 8,91% 9,76% 9,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 75,24% 71,82% 65,38% 66,61% 51,37% 60,14% 49,18% 38,78% 28,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 324,16% 246,75% 219,40% 271,21% 205,07% 247,22% 199,37% 171,28% 142,26%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2012 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...