Visa allt om TOTOKO AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 193 200 064 185 441 166 201 132 281 127 029 68 612 43 013 32 460
Övrig omsättning 581 18 359 14 512 11 173 7 527 8 305 3 296 955 112
Rörelseresultat (EBIT) -1 854 -5 134 -2 342 -8 572 374 1 603 -3 114 1 530 1 722
Resultat efter finansnetto 261 145 -5 436 -2 770 -7 299 2 011 1 290 -3 379 1 200 1 518
Årets resultat 261 145 -5 907 -2 771 -7 511 1 861 886 -2 997 899 983
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 168 025 68 125 17 915 23 158 17 722 13 454 7 515 8 427 4 545
Omsättningstillgångar 86 995 35 796 26 988 26 189 20 188 13 317 9 639 7 419 3 975
Tillgångar 255 020 103 921 44 902 49 347 37 910 26 771 17 154 15 846 8 521
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 253 956 -7 544 -1 882 597 6 364 -647 -1 534 1 463 496
Minoritetsintressen 0 0 -390 0 38 27 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 91 20 487 521
Långfristiga skulder 0 7 889 13 310 9 407 4 479 6 742 4 025 4 556 4 828
Kortfristiga skulder 1 065 103 576 33 864 39 343 27 029 20 558 14 642 9 340 2 675
Skulder och eget kapital 255 020 103 921 44 902 49 347 37 910 26 771 17 154 15 846 8 521
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD 0 1 680 1 320 1 390 0 - - - 995
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 0 - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 53 750 56 070 51 752 40 274 37 344 21 377 12 126 7 454
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 18 311 19 961 19 239 14 221 11 133 6 800 3 370 2 636
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 774 218 423 199 953 177 374 139 808 135 334 71 908 43 968 32 572
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 220 214 209 141 116 70 56 42
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 909 867 795 938 1 095 980 768 773
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 356 356 349 389 434 406 294 265
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 854 2 237 2 136 -4 568 2 745 4 078 -1 572 2 441 2 461
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -99,90% 7,89% 11,58% 25,64% 4,13% 85,14% 59,51% 32,51% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 103,64% -4,91% -5,21% -14,07% 5,84% 6,02% -17,51% 9,66% 20,21%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 136 941,45% -2,55% -1,26% -4,18% 1,67% 1,27% -4,38% 3,56% 5,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -15,54% 67,10% 65,23% 63,31% 63,04% 64,45% 62,78% 67,36% 69,08%
Rörelsekapital/omsättning 44 523,32% -33,88% -3,71% -7,91% -5,17% -5,70% -7,29% -4,47% 4,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 99,58% -7,26% -4,19% 1,21% 16,79% -2,42% -8,94% 9,23% 5,82%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 8 134,93% 29,14% 61,92% 52,91% 57,21% 52,41% 57,49% 68,53% 139,78%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2012 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 581 2 205 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -633 2 204 -2 -2 0 -39 -1 -4 -25
Resultat efter finansnetto 253 601 -193 -306 -4 448 2 024 -39 -349 239 288
Årets resultat 253 601 -664 -306 -4 374 2 024 203 -142 232 288
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 168 225 62 456 8 434 7 829 7 029 7 046 6 230 6 280 6 180
Omsättningstillgångar 86 495 10 452 4 162 4 139 787 1 288 1 830 1 820 10
Tillgångar 254 720 72 909 12 597 11 968 7 816 8 334 8 060 8 100 6 190
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 253 652 51 75 281 3 155 1 131 928 1 070 838
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 2 205 8 230 287 2 281 2 981 2 981 4 509 4 688
Kortfristiga skulder 1 068 70 653 4 292 11 400 2 380 4 222 4 150 2 522 665
Skulder och eget kapital 254 720 72 909 12 597 11 968 7 816 8 334 8 060 8 100 6 190
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-08 2013-08 2012-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 17 760 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 581 2 205 0 0 0 0 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -633 2 204 -2 -2 0 -39 -1 -4 -25
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 99,58% 0,07% 0,60% 2,35% 40,37% 13,57% 11,51% 13,21% 13,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 8 098,78% 14,79% 96,97% 36,31% 33,07% 30,51% 44,10% 72,16% 1,50%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2012 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!