Visa allt om Slutplattan FORIV 111605 AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-06
Nettoomsättning 11 087 32 016 34 904 28 200 36 060 29 426 31 156 17 244 2 787 5 582
Övrig omsättning 30 5 66 0 0 29 148 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -1 054 4 352 6 933 4 877 7 503 2 746 3 764 3 709 -32 350
Resultat efter finansnetto 151 4 316 6 902 4 867 7 477 2 741 3 746 3 684 -36 331
Årets resultat 493 3 228 5 359 3 753 5 780 2 096 2 842 2 898 1 147
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 1 486 30 30 30 30 56 124 196 222
Omsättningstillgångar 4 792 13 163 13 860 16 050 14 511 10 286 11 392 10 115 1 668 1 002
Tillgångar 4 792 14 649 13 890 16 080 14 541 10 315 11 449 10 240 1 864 1 224
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 774 3 281 5 418 3 808 5 926 2 149 2 904 3 096 198 198
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 76 119
Avsättningar (tkr) 0 984 839 491 1 030 786 415 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 325 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 018 10 383 7 632 11 781 7 585 7 054 8 129 7 143 1 590 907
Skulder och eget kapital 4 792 14 649 13 890 16 080 14 541 10 315 11 449 10 240 1 864 1 224
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2012-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 13 054 13 140 4 487 873 1 351
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 4 557 4 956 2 418 271 423
Utdelning till aktieägare 3 519 0 5 365 3 749 5 871 2 004 2 851 3 035 0 0
Omsättning 11 117 32 021 34 970 28 200 36 060 29 455 31 304 17 244 2 787 5 582
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 19 20 21 29 24 7 9 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 008 1 685 1 745 1 343 1 243 1 226 4 451 1 916 557 1 396
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 646 1 047 1 049 819 702 766 2 706 1 310 244 437
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -768 4 352 6 933 4 877 7 503 2 773 3 832 3 780 -5 422
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -65,37% -8,27% 23,77% -21,80% 22,54% -5,55% 80,68% 518,73% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,61% 29,71% 49,91% 30,33% 51,65% 26,63% 32,88% 36,22% -1,72% 28,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,56% 13,59% 19,86% 17,29% 20,83% 9,34% 12,08% 21,51% -1,15% 6,27%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 34,04% 8,68% 17,84% 15,14% 19,21% 10,98% 10,47% 17,23% 2,80% 1,70%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 78,76% 22,40% 39,01% 23,68% 40,75% 20,83% 25,36% 30,23% 13,63% 23,34%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 470,73% 126,77% 181,60% 136,24% 191,31% 145,82% 140,14% 106,05% 104,91% 110,47%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2012 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!