Visa allt om Witsel AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Resultaträkning (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 17 235 20 434 23 748 19 365 24 461 24 254 19 441 17 092 16 808 10 968
Övrig omsättning 1 025 474 240 190 112 114 52 90 5 0
Rörelseresultat (EBIT) 161 -909 395 1 348 657 1 521 376 881 1 628 767
Resultat efter finansnetto 154 -919 391 1 346 665 1 506 374 883 1 616 751
Årets resultat 141 -919 216 928 401 1 048 480 900 812 367
Balansräkningar (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 162 1 968 1 359 1 243 895 547 199 25 0 0
Omsättningstillgångar 3 676 4 507 5 982 4 058 4 103 5 294 4 328 4 844 5 262 1 935
Tillgångar 5 838 6 475 7 341 5 301 4 998 5 841 4 527 4 869 5 262 1 935
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 194 53 522 1 206 1 029 1 828 1 160 1 836 1 104 417
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 332 664 214
Avsättningar (tkr) 2 137 1 943 1 566 1 218 870 522 174 0 0 0
Långfristiga skulder 293 365 1 246 616 729 0 0 0 0 6
Kortfristiga skulder 3 214 4 114 4 006 2 260 2 370 3 491 3 193 2 702 3 493 1 298
Skulder och eget kapital 5 838 6 475 7 341 5 301 4 998 5 841 4 527 4 869 5 262 1 935
Löner & utdelning (tkr)
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 6 528 5 862 5 661 4 462 3 321
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 2 615 2 350 2 235 2 169 1 190
Utdelning till aktieägare 0 0 0 900 750 1 200 380 156 169 125
Omsättning 18 260 20 908 23 988 19 555 24 573 24 368 19 493 17 182 16 813 10 968
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 16 17 15 18 17 19 19 16 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 149 1 277 1 397 1 291 1 359 1 427 1 023 900 1 051 997
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 629 592 541 606 547 545 437 422 389 414
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 161 -909 395 1 348 657 1 521 415 881 1 628 767
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -15,66% -13,95% 22,63% -20,83% 0,85% 24,76% 13,74% 1,69% 53,25% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,76% -13,90% 5,57% 25,58% 13,61% 26,26% 8,66% 18,28% 31,05% 40,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,93% -4,40% 1,72% 7,00% 2,78% 6,32% 2,02% 5,21% 9,72% 7,07%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 65,82% 53,85% 57,42% 65,84% 54,24% 55,72% 59,23% 65,40% 59,37% 61,11%
Rörelsekapital/omsättning 2,68% 1,92% 8,32% 9,28% 7,08% 7,43% 5,84% 12,53% 10,52% 5,81%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 3,32% 0,82% 7,11% 22,75% 20,59% 31,30% 25,62% 43,03% 30,28% 29,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 114,37% 109,55% 149,33% 179,56% 173,12% 151,65% 135,55% 179,27% 150,64% 149,08%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!