Visa allt om Viseo AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03
Nettoomsättning 14 282 13 273 10 734 8 536 5 826 4 017 3 598 2 282 1 580 383
Övrig omsättning 290 0 0 2 0 14 1 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 745 923 787 1 234 474 169 351 383 54 -21
Resultat efter finansnetto 744 920 707 1 233 473 170 338 362 39 -21
Årets resultat 205 516 538 720 368 211 261 205 17 -21
Balansräkningar (tkr)
2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 220 120 170 120 120 99 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 3 938 3 409 3 806 2 896 1 669 886 1 285 910 563 89
Tillgångar 4 159 3 530 3 977 3 016 1 790 985 1 285 910 563 89
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 891 686 1 449 1 512 791 423 472 252 46 29
Obeskattade reserver 554 554 308 308 0 0 107 107 12 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 40 40 90 155 0 43 91 287 353 50
Kortfristiga skulder 2 674 2 250 2 129 1 041 998 519 615 265 151 10
Skulder och eget kapital 4 159 3 530 3 977 3 016 1 790 985 1 285 910 563 89
Löner & utdelning (tkr)
2021-03
2020-03
2019-03
2018-03
2017-03
2016-03
2015-03
2014-03
2013-03
2012-03
Löner till styrelse & VD - - - - - 864 877 659 444 133
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 853 318 97 313 23
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 602 334 220 156 24
Utdelning till aktieägare 841 0 0 600 0 0 0 0 0 0
Omsättning 14 572 13 273 10 734 8 538 5 826 4 031 3 599 2 282 1 580 383
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 7 6 4 4 3 3 4 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 785 1 659 1 533 1 423 1 457 1 004 1 199 761 395 192
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 660 617 524 432 662 593 528 333 237 91
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 751 923 787 1 234 474 171 351 383 54 -21
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,60% 23,65% 25,75% 46,52% 45,03% 11,65% 57,67% 44,43% 312,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,91% 26,15% 17,78% 40,92% 26,48% 17,36% 27,32% 42,09% 9,59% -23,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,22% 6,95% 6,59% 14,46% 8,14% 4,26% 9,76% 16,78% 3,42% -5,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,96% 60,45% 60,94% 53,36% 66,37% 79,01% 70,96% 81,81% 90,38% 78,07%
Rörelsekapital/omsättning 8,85% 8,73% 15,62% 21,73% 11,52% 9,14% 18,62% 28,26% 26,08% 20,63%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,81% 31,67% 42,48% 58,10% 44,19% 42,94% 43,23% 36,86% 9,74% 32,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 147,27% 151,51% 178,77% 278,19% 167,23% 170,71% 208,94% 343,40% 372,85% 890,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!