Visa allt om Hemrex AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Resultaträkning (tkr)
2021-07 2020-07 2019-07 2018-07 2017-07 2016-07 2015-07 2014-07 2013-07 2012-07
Nettoomsättning 45 408 42 441 40 711 37 006 35 733 26 680 21 500 17 416 11 723 4 789
Övrig omsättning 487 484 433 277 226 253 416 630 446 936
Rörelseresultat (EBIT) 940 2 050 -1 238 -911 2 809 77 420 419 168 66
Resultat efter finansnetto 937 2 049 -1 251 -927 2 790 31 395 349 132 26
Årets resultat 354 1 673 -1 251 -171 1 604 56 274 269 48 11
Balansräkningar (tkr)
2021-07 2020-07 2019-07 2018-07 2017-07 2016-07 2015-07 2014-07 2013-07 2012-07
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 029 1 027 1 291 1 476 806 706 700 519 840 790
Omsättningstillgångar 11 295 10 922 9 545 8 202 9 048 6 148 5 469 4 962 3 332 1 674
Tillgångar 13 324 11 949 10 836 9 678 9 854 6 854 6 168 5 482 4 172 2 464
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 342 2 362 690 1 941 2 312 708 652 378 109 61
Obeskattade reserver 707 229 0 0 756 49 99 31 58 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 537 555 780 1 230 1 566 1 179 1 317 1 100
Kortfristiga skulder 11 275 9 357 9 610 7 182 6 006 4 867 3 850 3 893 2 687 1 303
Skulder och eget kapital 13 324 11 949 10 836 9 678 9 854 6 854 6 168 5 482 4 172 2 464
Löner & utdelning (tkr)
2021-07
2020-07
2019-07
2018-07
2017-07
2016-07
2015-07
2014-07
2013-07
2012-07
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 385 356 184
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 14 229 11 695 8 945 5 908 2 698
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 5 115 3 551 3 167 2 090 965
Utdelning till aktieägare 0 1 375 0 0 200 0 0 0 0 0
Omsättning 45 895 42 925 41 144 37 283 35 959 26 933 21 916 18 046 12 169 5 725
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 88 79 81 80 71 55 48 41 26 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 516 537 503 463 503 485 448 425 451 435
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 404 401 405 348 349 364 331 317 332 363
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 437 2 437 -884 -593 3 171 418 687 857 424 168
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,99% 4,25% 10,01% 3,56% 33,93% 24,09% 23,45% 48,56% 144,79% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,08% 17,18% -11,34% -9,36% 28,62% 1,14% 7,08% 7,72% 4,03% 2,68%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,08% 4,84% -3,02% -2,45% 7,89% 0,29% 2,03% 2,43% 1,43% 1,38%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 96,34% 94,24% 94,13% 92,58% 94,42% 92,20% 93,23% 91,73% 90,68% 91,71%
Rörelsekapital/omsättning 0,04% 3,69% -0,16% 2,76% 8,51% 4,80% 7,53% 6,14% 5,50% 7,75%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 14,21% 21,26% 6,37% 20,06% 29,45% 10,89% 11,82% 7,34% 3,64% 2,48%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 95,40% 112,45% 95,99% 109,82% 144,81% 116,33% 129,30% 124,27% 120,36% 123,10%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!