Visa allt om K. Eriksson Måleri AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 * 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 1 407 - 1 138 1 265 1 430 1 439 1 366 1 185 1 229 957
Övrig omsättning 0 - 1 0 0 0 10 10 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 221 - 145 227 253 231 234 102 56 6
Resultat efter finansnetto 258 - 138 223 249 227 230 98 52 8
Årets resultat 184 - 87 129 210 133 134 57 37 6
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 * 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 - 0 0 0 5 12 17 22 0
Omsättningstillgångar 1 373 - 1 201 1 331 1 144 983 828 577 506 509
Tillgångar 1 373 - 1 201 1 331 1 144 988 840 593 528 509
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 836 - 703 754 626 416 284 150 93 56
Obeskattade reserver 385 - 332 312 255 276 219 161 137 137
Avsättningar (tkr) 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 - 0 100 111 101 104 114 112 101
Kortfristiga skulder 153 - 166 164 152 194 233 169 186 215
Skulder och eget kapital 1 373 - 1 201 1 331 1 144 988 840 593 528 509
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12 *
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 350 357 413 404 350
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 172 173 186 209 151
Utdelning till aktieägare 75 - 100 100 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 407 - 1 139 1 265 1 430 1 439 1 376 1 195 1 229 957
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 407 - 1 138 1 265 1 430 1 439 1 366 1 185 1 229 957
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 611 - 530 525 570 544 561 610 642 503
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 221 - 145 227 258 238 239 107 58 6
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - -10,04% -11,54% -0,63% 5,34% 15,27% -3,58% 28,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,08% - 12,07% 17,05% 22,12% 23,38% 27,86% 17,37% 10,98% 1,77%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,62% - 12,74% 17,94% 17,69% 16,05% 17,13% 8,69% 4,72% 0,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 82,16% - 80,49% 82,13% 73,57% 76,03% 71,45% 81,27% 74,78% 75,24%
Rörelsekapital/omsättning 86,71% - 90,95% 92,25% 69,37% 54,83% 43,56% 34,43% 26,04% 30,72%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 82,76% - 80,10% 74,93% 72,11% 63,89% 54,15% 46,47% 36,74% 30,84%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 832,68% - 671,69% 759,76% 709,87% 480,41% 336,91% 288,17% 259,14% 236,74%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2019-12 : Flera brister
mer information

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...