Visa allt om Birchstone Eight AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 0 608 2 450 3 288 5 424 3 914 2 991 5 149 3 174 3 642
Övrig omsättning 0 10 2 0 0 0 15 68 65 0
Rörelseresultat (EBIT) -1 -192 244 16 766 693 551 801 431 50
Resultat efter finansnetto -1 -191 130 -519 723 694 550 802 432 50
Årets resultat -1 42 76 -236 403 396 526 390 270 -13
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 30 166 818 112 126 543 335 182
Omsättningstillgångar 160 192 667 304 835 1 109 806 1 159 631 567
Tillgångar 160 192 697 470 1 652 1 221 932 1 702 966 749
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 145 146 158 82 689 587 629 553 307 37
Obeskattade reserver 0 0 247 247 620 427 248 248 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 460 311 120
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 15 46 292 140 343 208 56 442 348 591
Skulder och eget kapital 160 192 697 470 1 652 1 221 932 1 702 966 749
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - 603 - - 258
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 589 0 797 887 999
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 166 0 401 443 546
Utdelning till aktieägare 0 0 54 0 371 300 438 450 145 0
Omsättning 0 618 2 452 3 288 5 424 3 914 3 006 5 217 3 239 3 642
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 1 2 2 2 2 1 2 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 608 1 225 1 644 2 712 1 957 2 991 2 575 1 058 911
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 306 431 544 554 378 343 603 449 453
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 -192 251 47 811 742 598 842 454 55
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% - -25,49% -39,38% 38,58% 30,86% -41,91% 62,22% -12,85% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 136,46% 37,59% 50,21% 46,37% 56,84% 59,33% 47,18% 44,72% 6,94%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 43,09% 10,69% 7,18% 14,12% 17,73% 18,49% 15,60% 13,61% 1,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 38,16% 52,33% 39,87% 39,36% 42,57% 36,28% 45,39% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - 24,01% 15,31% 4,99% 9,07% 23,02% 25,08% 13,93% 8,92% -0,66%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 90,62% 76,04% 50,31% 58,44% 70,98% 75,35% 88,24% 43,86% 31,78% 4,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 066,67% 417,39% 228,42% 217,14% 243,44% 533,17% 1 439,29% 262,22% 181,32% 95,09%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2019 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2012 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...