Visa allt om MB Tak i Skövde AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 29 207 32 558 30 072 17 198 20 753 9 586 12 431 8 802 6 622
Övrig omsättning 894 254 312 83 37 40 0 1 26
Rörelseresultat (EBIT) 2 483 2 938 585 1 382 701 200 791 219 410
Resultat efter finansnetto 2 462 2 896 530 1 366 684 190 784 219 402
Årets resultat 1 414 1 526 248 715 373 62 461 123 220
Balansräkningar (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 829 1 623 1 943 1 112 312 343 0 0 0
Omsättningstillgångar 11 332 11 076 5 921 4 725 3 690 4 380 3 327 2 557 2 128
Tillgångar 17 161 12 699 7 864 5 837 4 002 4 723 3 327 2 557 2 128
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 052 2 138 612 864 649 476 614 253 270
Obeskattade reserver 2 463 1 937 1 128 1 008 628 444 340 150 100
Avsättningar (tkr) 898 677 490 286 57 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 595 0 578 431 267 367 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 152 7 946 5 057 3 249 2 401 3 436 2 373 2 154 1 758
Skulder och eget kapital 17 161 12 699 7 864 5 837 4 002 4 723 3 327 2 557 2 128
Löner & utdelning (tkr)
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 3 365 2 834 3 199 1 658 1 633
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 1 300 980 1 063 505 503
Utdelning till aktieägare 0 500 0 500 500 200 200 0 140
Omsättning 30 101 32 812 30 384 17 281 20 790 9 626 12 431 8 803 6 648
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 22 18 23 12 11 9 9 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 328 1 809 1 307 1 433 1 887 1 065 1 381 1 760 1 656
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 551 652 516 463 448 454 506 499 549
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 829 3 445 876 1 459 778 241 791 219 410
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,29% 8,27% 74,86% -17,13% 116,49% -22,89% 41,23% 32,92% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,51% 23,14% 7,44% 23,68% 17,54% 4,23% 23,81% 8,56% 19,27%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,53% 9,02% 1,95% 8,04% 3,38% 2,09% 6,37% 2,49% 6,19%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 66,95% 62,10% 57,13% 55,13% 67,44% 19,83% 58,51% 48,58% 54,77%
Rörelsekapital/omsättning 10,89% 9,61% 2,87% 8,58% 6,21% 9,85% 7,67% 4,58% 5,59%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,98% 28,73% 18,97% 28,27% 28,46% 17,41% 26,43% 14,22% 16,15%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 127,76% 129,26% 97,47% 129,24% 138,36% 118,34% 110,54% 90,30% 96,76%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...