Visa allt om Östlings Verktygs AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 19 918 18 592 16 762 17 616 15 560 12 636 18 071 15 842
Övrig omsättning 306 - 65 2 152 44 - 22
Rörelseresultat (EBIT) 1 570 1 395 1 120 1 041 1 408 404 2 541 2 595
Resultat efter finansnetto 1 448 1 266 963 845 1 143 238 2 367 2 412
Årets resultat 989 1 020 630 544 -20 152 1 186 901
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 052 9 303 9 499 9 447 10 096 10 755 3 114 3 443
Omsättningstillgångar 6 646 6 077 4 753 4 308 4 274 2 911 7 581 6 578
Tillgångar 15 698 15 380 14 253 13 755 14 370 13 666 10 695 10 020
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 852 3 364 2 343 2 013 1 769 1 789 1 637 1 251
Obeskattade reserver 3 103 2 931 2 983 2 839 2 704 1 541 1 490 1 140
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 062 4 468 4 874 4 563 5 230 6 118 2 058 3 578
Kortfristiga skulder 4 682 4 619 4 051 4 340 4 666 4 218 5 510 4 051
Skulder och eget kapital 15 698 15 380 14 253 13 755 14 370 13 666 10 695 10 020
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 5 770 5 588 4 990 5 721 4 985
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - 2 314 2 290 1 990 2 362 1 825
Utdelning till aktieägare 0 500 0 300 300 0 0 800
Omsättning 20 224 18 592 16 827 17 618 15 712 12 680 18 071 15 864
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 16 15 15 15 15 13 13 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 245 1 239 1 117 1 174 1 037 972 1 390 1 320
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 618 589 599 544 533 547 628 580
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 530 2 425 2 118 2 034 2 377 1 114 3 183 3 274
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,13% 10,92% -4,85% 13,21% 23,14% -30,08% 14,07% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,00% 9,07% 7,87% 7,58% 9,81% 3,04% 24,29% 25,94%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,88% 7,50% 6,69% 5,92% 9,06% 3,28% 14,38% 16,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 82,94% 81,44% 87,76% 76,26% 82,99% 85,80% 77,19% 86,52%
Rörelsekapital/omsättning 9,86% 7,84% 4,19% -0,18% -2,52% -10,34% 11,46% 15,95%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,96% 36,74% 32,76% 30,73% 26,99% 21,89% 25,57% 20,87%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 92,63% 106,34% 86,13% 81,94% 71,99% 47,91% 123,32% 145,22%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...