Visa allt om Konceptbyggen i Väst AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 109 097 113 315 93 247 77 580 58 389 47 562 32 733 31 376 32 659 23 901
Övrig omsättning 1 321 1 121 1 037 712 298 540 96 330 83 26
Rörelseresultat (EBIT) 5 424 7 018 7 091 8 592 2 358 1 713 486 -87 164 1 288
Resultat efter finansnetto 5 513 6 905 6 738 8 548 2 308 1 658 409 -152 161 1 287
Årets resultat 4 303 4 976 3 844 4 922 1 771 1 270 295 -111 102 842
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 658 1 604 1 397 1 167 868 5 179 414 618 794
Omsättningstillgångar 21 954 24 059 23 139 24 469 13 594 11 842 6 939 6 245 5 926 5 812
Tillgångar 23 612 25 663 24 536 25 636 14 463 11 848 7 117 6 658 6 543 6 606
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 764 6 461 3 985 5 042 1 895 1 699 1 178 883 994 892
Obeskattade reserver 3 930 3 930 3 930 2 260 80 80 80 80 122 127
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 2 352 1 780 0 224 1 043 0 0
Kortfristiga skulder 13 918 15 271 16 621 15 983 10 708 10 069 5 635 4 652 5 427 5 587
Skulder och eget kapital 23 612 25 663 24 536 25 636 14 463 11 848 7 117 6 658 6 543 6 606
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 533 1 638 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 12 164 12 160 11 427 6 539 4 304
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 4 176 3 978 3 691 2 557 1 137
Utdelning till aktieägare 4 000 5 000 2 500 2 000 0 750 375 0 0 0
Omsättning 110 418 114 436 94 284 78 292 58 687 48 102 32 829 31 706 32 742 23 927
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 28 22 22 24 25 24 26 29 22 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 896 5 151 4 239 3 233 2 336 1 982 1 259 1 082 1 485 1 195
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 659 701 689 691 686 681 611 534 495 272
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 517 7 111 7 147 8 592 2 363 1 760 685 117 368 1 487
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,72% 21,52% 20,19% 32,87% 22,76% 45,30% 4,32% -3,93% 36,64% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,66% 27,38% 28,93% 33,57% 16,32% 14,48% 6,84% -1,31% 2,55% 19,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,12% 6,20% 7,61% 11,09% 4,04% 3,61% 1,49% -0,28% 0,51% 5,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 26,82% 24,41% 29,38% 37,90% 40,39% 45,78% 62,07% 60,98% 43,46% 39,25%
Rörelsekapital/omsättning 7,37% 7,76% 6,99% 10,94% 4,94% 3,73% 3,98% 5,08% 1,53% 0,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,39% 37,12% 28,73% 26,54% 13,53% 14,87% 17,43% 14,20% 16,57% 14,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 157,74% 157,55% 139,22% 153,09% 126,95% 117,61% 123,14% 134,24% 109,19% 104,03%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!