Visa allt om Advokatfirman Wåhlin AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 95 029 84 573 68 043 56 882 44 314 45 228 38 989 27 985 22 961 24 858
Övrig omsättning 106 41 66 66 86 99 57 90 1 711 1 047
Rörelseresultat (EBIT) 22 917 27 428 13 647 10 743 7 988 10 705 7 150 3 774 3 513 4 343
Resultat efter finansnetto 22 907 27 394 13 561 10 645 7 929 10 664 7 037 3 573 3 309 4 165
Årets resultat 17 849 21 246 10 332 8 066 6 908 7 234 5 353 2 694 2 481 2 923
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 111 514 838 1 544 1 841 1 134 993 837 908 581
Omsättningstillgångar 60 756 53 121 38 240 34 857 33 429 24 918 15 715 19 790 21 697 27 210
Tillgångar 61 867 53 635 39 079 36 400 35 270 26 052 16 708 20 626 22 606 27 791
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 083 21 492 10 550 8 207 7 020 8 024 6 022 3 206 2 612 2 998
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 1 179 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 087 0 6 619 6 023 5 822 0 156 6 324 5 391 3 489
Kortfristiga skulder 42 696 32 143 21 909 22 170 22 428 16 850 10 529 11 095 14 602 21 304
Skulder och eget kapital 61 867 53 635 39 079 36 400 35 270 26 052 16 708 20 626 22 606 27 791
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 13 788 10 434 9 041 8 840
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 6 190 4 982 4 198 4 424
Utdelning till aktieägare 17 831 21 252 10 320 8 075 6 912 7 920 4 720 2 550 2 100 2 860
Omsättning 95 135 84 614 68 109 56 948 44 400 45 327 39 046 28 075 24 672 25 905
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 47 42 39 37 31 29 26 21 18 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 022 2 014 1 745 1 537 1 429 1 560 1 500 1 333 1 276 1 308
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 049 896 879 783 793 814 803 767 759 740
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 23 406 27 752 14 219 11 478 8 848 11 262 7 564 4 223 3 877 4 548
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,36% 24,29% 19,62% 28,36% -2,02% 16,00% 39,32% 21,88% -7,63% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 37,09% 51,17% 35,02% 29,59% 22,67% 41,10% 42,90% 18,33% 15,57% 15,75%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 24,14% 32,45% 20,11% 18,94% 18,05% 23,68% 18,38% 13,51% 15,33% 17,60%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 19,00% 24,80% 24,00% 22,30% 24,83% 17,84% 13,30% 31,07% 30,90% 23,76%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,23% 40,07% 27,00% 22,55% 19,90% 34,33% 36,04% 15,54% 11,55% 10,79%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 110,86% 129,36% 140,72% 125,76% 124,08% 131,41% 133,74% 165,04% 124,74% 119,37%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!