Visa allt om Advokatfirman Wåhlin AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 84 573 68 043 56 882 44 314 45 228 38 989 27 985 22 961 24 858 21 569
Övrig omsättning 41 66 66 86 99 57 90 1 711 1 047 732
Rörelseresultat (EBIT) 27 428 13 647 10 743 7 988 10 705 7 150 3 774 3 513 4 343 3 955
Resultat efter finansnetto 27 394 13 561 10 645 7 929 10 664 7 037 3 573 3 309 4 165 3 879
Årets resultat 21 246 10 332 8 066 6 908 7 234 5 353 2 694 2 481 2 923 2 721
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 514 838 1 544 1 841 1 134 993 837 908 581 402
Omsättningstillgångar 53 121 38 240 34 857 33 429 24 918 15 715 19 790 21 697 27 210 24 258
Tillgångar 53 635 39 079 36 400 35 270 26 052 16 708 20 626 22 606 27 791 24 661
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 21 492 10 550 8 207 7 020 8 024 6 022 3 206 2 612 2 998 2 786
Obeskattade reserver 0 0 0 0 1 179 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 6 619 6 023 5 822 0 156 6 324 5 391 3 489 3 347
Kortfristiga skulder 32 143 21 909 22 170 22 428 16 850 10 529 11 095 14 602 21 304 18 529
Skulder och eget kapital 53 635 39 079 36 400 35 270 26 052 16 708 20 626 22 606 27 791 24 661
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 13 788 10 434 9 041 8 840 8 140
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 6 190 4 982 4 198 4 424 4 158
Utdelning till aktieägare 21 252 10 320 8 075 6 912 7 920 4 720 2 550 2 100 2 860 2 721
Omsättning 84 614 68 109 56 948 44 400 45 327 39 046 28 075 24 672 25 905 22 301
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 42 39 37 31 29 26 21 18 19 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 014 1 745 1 537 1 429 1 560 1 500 1 333 1 276 1 308 1 198
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 896 879 783 793 814 803 767 759 740 705
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 27 752 14 219 11 478 8 848 11 262 7 564 4 223 3 877 4 548 4 050
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 24,29% 19,62% 28,36% -2,02% 16,00% 39,32% 21,88% -7,63% 15,25% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 51,17% 35,02% 29,59% 22,67% 41,10% 42,90% 18,33% 15,57% 15,75% 16,07%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 32,45% 20,11% 18,94% 18,05% 23,68% 18,38% 13,51% 15,33% 17,60% 18,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 24,80% 24,00% 22,30% 24,83% 17,84% 13,30% 31,07% 30,90% 23,76% 26,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,07% 27,00% 22,55% 19,90% 34,33% 36,04% 15,54% 11,55% 10,79% 11,30%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 129,36% 140,72% 125,76% 124,08% 131,41% 133,74% 165,04% 124,74% 119,37% 126,97%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...