Visa allt om Svensk Datorhallsteknik AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 3 995 6 002 3 241 2 145 2 084 1 973 2 257 2 100 2 840
Övrig omsättning - 90 - - - 3 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 185 1 467 476 630 565 579 383 561 858
Resultat efter finansnetto 185 1 467 478 631 566 581 390 576 864
Årets resultat 23 1 323 351 478 473 462 416 324 475
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 144 114 157 150 132 188 65 60 80
Omsättningstillgångar 2 585 3 472 2 615 2 359 1 907 1 475 1 551 1 619 1 142
Tillgångar 3 729 3 586 2 772 2 509 2 039 1 663 1 616 1 679 1 222
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 625 2 927 1 871 1 885 1 558 1 234 922 706 525
Obeskattade reserver 0 0 245 245 248 264 320 474 330
Avsättningar (tkr) 611 110 110 60 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Kortfristiga skulder 493 549 547 319 233 162 372 499 367
Skulder och eget kapital 3 729 3 586 2 772 2 509 2 039 1 663 1 616 1 679 1 222
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 243 354
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - - - 472 324 347 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 225 195 180 155 164
Utdelning till aktieägare 285 325 266 365 188 150 150 200 143
Omsättning 3 995 6 092 3 241 2 145 2 084 1 976 2 257 2 100 2 840
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 - 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 995 6 002 3 241 2 145 2 084 1 973 - 2 100 2 840
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 580 925 988 643 735 532 - 465 530
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 198 1 510 519 673 617 627 403 581 878
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -33,44% 85,19% 51,10% 2,93% 5,63% -12,58% 7,48% -26,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,96% 40,91% 17,24% 25,15% 27,76% 35,00% 24,13% 34,31% 70,70%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,63% 24,44% 14,75% 29,42% 27,16% 29,50% 17,28% 27,43% 30,42%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,01% 47,75% 55,32% 78,14% 100,00% 100,00% 100,00% 87,10% 86,44%
Rörelsekapital/omsättning 52,37% 48,70% 63,81% 95,10% 80,33% 66,55% 52,24% 53,33% 27,29%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 70,39% 81,62% 74,39% 82,75% 85,90% 86,59% 72,50% 62,86% 62,86%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 524,34% 632,42% 478,06% 739,50% 818,45% 910,49% 416,94% 324,45% 311,17%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...