Visa allt om Citygolv i Jönköping AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 13 014 16 851 14 454 13 564 9 424 8 113 7 193 5 813 2 512 2 165
Övrig omsättning 125 116 40 124 138 24 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 922 985 649 989 423 210 699 504 -3 295
Resultat efter finansnetto 921 964 621 983 419 204 694 489 -5 294
Årets resultat 690 632 423 617 243 121 402 262 -11 160
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 78 126 149 148 78 112 118 92 113 27
Omsättningstillgångar 3 620 3 974 3 050 3 593 3 086 2 293 1 948 1 468 741 616
Tillgångar 3 698 4 100 3 200 3 742 3 164 2 405 2 066 1 560 853 643
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 129 1 439 1 207 1 544 927 683 713 461 199 210
Obeskattade reserver 1 003 969 815 735 547 443 397 223 75 75
Avsättningar (tkr) 150 150 150 150 125 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 3 3 3 0 4 11 4 4
Kortfristiga skulder 1 417 1 541 1 025 1 310 1 562 1 278 953 865 576 354
Skulder och eget kapital 3 698 4 100 3 200 3 742 3 164 2 405 2 066 1 560 853 643
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - 801 756 741 609 674 - 297
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - - - 2 143 1 457 1 307 1 022 664 497 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - 0 - - -
Sociala kostnader - - - 1 005 825 656 461 384 156 93
Utdelning till aktieägare 800 0 400 169 160 150 155 156 0 0
Omsättning 13 139 16 967 14 494 13 688 9 562 8 137 7 193 5 813 2 512 2 165
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 9 9 8 8 5 5 5 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 446 1 872 1 606 1 696 1 178 1 623 1 439 1 163 1 256 1 083
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 482 574 481 515 388 557 427 350 337 206
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 969 1 038 696 1 029 452 239 722 527 8 295
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -22,77% 16,58% 6,56% 43,93% 16,16% 12,79% 23,74% 131,41% 16,03% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,93% 24,07% 20,28% 26,43% 13,40% 8,73% 33,83% 32,31% -0,35% 45,88%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,08% 5,86% 4,49% 7,29% 4,50% 2,59% 9,72% 8,67% -0,12% 13,63%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,84% 46,07% 48,33% 47,47% 45,33% 48,77% 49,35% 51,66% 46,97% 50,35%
Rörelsekapital/omsättning 16,93% 14,44% 14,01% 16,83% 16,17% 12,51% 13,83% 10,37% 6,57% 12,10%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,69% 53,53% 57,58% 56,58% 42,78% 42,77% 49,50% 40,70% 29,81% 41,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 237,54% 239,52% 283,41% 229,54% 159,60% 163,15% 187,72% 157,92% 117,88% 174,01%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...