Visa allt om Mälardalens Elnätservice AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 6 169 4 877 5 657 3 843 2 813 3 240 2 391 2 348 3 207
Övrig omsättning 6 283 134 25 0 16 4 0 35
Rörelseresultat (EBIT) 321 218 164 -12 97 37 49 273 406
Resultat efter finansnetto 313 208 162 -20 91 24 30 257 397
Årets resultat 219 60 68 22 151 50 66 79 150
Balansräkningar (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 244 342 293 139 269 457 612 816 444
Omsättningstillgångar 1 943 1 544 1 479 1 271 747 855 726 887 529
Tillgångar 2 187 1 885 1 772 1 410 1 016 1 313 1 338 1 703 973
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 716 496 437 368 546 395 345 279 200
Obeskattade reserver 319 287 157 85 106 243 314 339 191
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 160 210 259 44 86 126 204 272 0
Kortfristiga skulder 993 892 919 912 277 549 476 814 582
Skulder och eget kapital 2 187 1 885 1 772 1 410 1 016 1 313 1 338 1 703 973
Löner & utdelning (tkr)
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 278 808
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 1 771 1 767 1 135 1 422 849 433 274
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 684 658 414 506 317 263 358
Utdelning till aktieägare 200 0 0 0 200 0 0 0 0
Omsättning 6 175 5 160 5 791 3 868 2 813 3 256 2 395 2 348 3 242
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 5 4 4 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 234 975 1 131 769 703 810 797 783 1 069
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 701 625 512 489 398 484 391 325 488
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 418 323 273 118 286 235 260 414 525
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 26,49% -13,79% 47,20% 36,62% -13,18% 35,51% 1,83% -26,79% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,68% 11,56% 9,26% -0,85% 9,55% 2,82% 3,66% 16,03% 41,73%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,20% 4,47% 2,90% -0,31% 3,45% 1,14% 2,05% 11,63% 12,66%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 82,12% 89,11% 65,28% 85,87% 88,98% 86,23% 83,48% 80,49% 78,64%
Rörelsekapital/omsättning 15,40% 13,37% 9,90% 9,34% 16,71% 9,44% 10,46% 3,11% -1,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,12% 38,19% 31,57% 30,80% 61,88% 44,52% 44,09% 31,05% 35,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 195,67% 173,09% 160,94% 139,36% 269,68% 155,74% 152,52% 108,97% 90,89%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...