Visa allt om Dynacon Construction Blekinge AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 213 902 181 355 225 994 135 013 132 077 156 553 135 346 70 825 52 021 32 433
Övrig omsättning 773 681 251 429 209 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 11 629 9 429 11 951 8 763 5 406 7 187 5 497 4 878 5 366 1 776
Resultat efter finansnetto 11 675 9 470 11 979 8 765 5 435 7 180 5 586 4 958 5 400 1 798
Årets resultat 9 937 8 312 9 308 5 478 5 737 5 572 3 552 2 759 2 818 987
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 152 2 100 2 100 2 100 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 122 156 66 418 60 721 38 744 38 269 74 728 40 516 31 423 19 923 11 757
Tillgångar 124 308 68 518 62 821 40 844 38 269 74 728 40 516 31 423 19 923 11 757
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 860 18 923 15 611 9 803 8 325 6 088 4 016 3 164 3 905 1 387
Obeskattade reserver 1 700 2 700 3 850 3 850 2 150 4 150 4 150 3 150 1 850 450
Avsättningar (tkr) 8 150 6 400 6 400 5 000 7 150 7 710 5 210 2 710 710 210
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 95 598 40 495 36 960 22 191 20 644 56 780 27 140 22 398 13 458 9 710
Skulder och eget kapital 124 308 68 518 62 821 40 844 38 269 74 728 40 516 31 423 19 923 11 757
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 1 290 1 240 1 210 1 200 1 160 1 160 1 160 1 160 1 100 461
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 19 417 20 738 19 432 19 174 19 653 15 861 13 239 11 331 8 955 5 008
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 8 077 8 960 8 332 8 154 8 047 6 469 5 822 4 304 3 382 1 770
Utdelning till aktieägare 0 5 000 5 000 3 500 4 000 0 0 0 0 0
Omsättning 214 675 182 036 226 245 135 442 132 286 156 553 135 346 70 825 52 021 32 433
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 47 53 53 45 46 40 38 33 28 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 551 3 422 4 264 3 000 2 871 3 914 3 562 2 146 1 858 2 027
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 638 611 573 662 655 615 555 518 500 473
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 11 638 9 429 11 951 8 763 5 406 7 187 5 497 4 878 5 366 1 776
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 17,95% -19,75% 67,39% 2,22% -15,63% 15,67% 91,10% 36,15% 60,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,41% 13,85% 19,12% 21,54% 14,24% 9,63% 13,88% 15,87% 27,21% 15,44%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,47% 5,23% 5,32% 6,52% 4,13% 4,60% 4,16% 7,04% 10,42% 5,60%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 21,70% 24,59% 20,68% 29,00% 28,62% 23,71% 23,65% 34,01% 43,01% 32,69%
Rörelsekapital/omsättning 12,42% 14,29% 10,51% 12,26% 13,34% 11,46% 9,88% 12,74% 12,43% 6,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 16,24% 30,69% 29,63% 31,35% 26,14% 12,48% 17,90% 17,89% 26,44% 14,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 127,78% 164,02% 164,29% 174,59% 185,38% 131,61% 149,29% 140,29% 148,04% 121,08%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!