Visa allt om Värnamo Stadshus AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 553 901 522 899 486 932 487 907 480 315 474 186
Övrig omsättning 10 374 8 214 9 926 11 438 9 160 5 624
Rörelseresultat (EBIT) 79 947 70 228 58 677 63 683 61 534 50 257
Resultat efter finansnetto 48 655 36 979 23 424 23 211 26 215 10 391
Årets resultat 33 868 30 887 16 930 16 805 19 734 18 380
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 461 069 2 196 248 1 989 463 1 852 534 1 671 313 1 514 682
Omsättningstillgångar 243 801 262 075 178 536 152 975 120 340 174 707
Tillgångar 2 704 870 2 458 323 2 167 999 2 005 509 1 791 653 1 689 389
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 402 692 370 324 340 937 325 508 311 279 291 645
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 114 948 102 164 78 245 72 678 68 338 68 706
Långfristiga skulder 1 918 454 1 875 180 1 653 635 1 457 694 1 317 018 1 196 187
Kortfristiga skulder 268 776 110 655 95 182 149 629 95 018 132 851
Skulder och eget kapital 2 704 870 2 458 323 2 167 999 2 005 509 1 791 653 1 689 389
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 5 758 3 846 3 375 4 292 3 227 3 094
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 40 427 38 379 37 016 36 724 34 146 32 404
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 16 480 21 489 18 996 17 878 16 702 26 782
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 564 275 531 113 496 858 499 345 489 475 479 810
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 99 99 100 98 106 94
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 595 5 282 4 869 4 979 4 531 5 045
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 716 687 631 633 541 621
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 170 016 159 616 144 420 139 599 127 801 111 641
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,93% 7,39% -0,20% 1,58% 1,29% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,97% 2,93% 2,81% 3,22% 3,50% 3,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,50% 13,78% 12,52% 13,23% 13,05% 10,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 67,17% 64,77% 65,39% 60,86% 60,72% 57,84%
Rörelsekapital/omsättning -4,51% 28,96% 17,12% 0,69% 5,27% 8,83%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 14,89% 15,06% 15,73% 16,23% 17,37% 17,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 86,36% 224,54% 167,05% 89,37% 107,96% 119,36%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 0 0 0 6 7 7 7 0
Övrig omsättning - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -393 -352 -317 -148 -146 -47 -75 -10
Resultat efter finansnetto -3 191 -7 473 -7 519 -6 605 -4 064 -3 688 3 304 -233
Årets resultat 4 181 1 911 1 655 2 693 5 219 5 590 5 697 -233
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 216 028 216 028 216 028 216 028 216 028 216 028 216 028 216 028
Omsättningstillgångar 36 646 30 720 32 710 34 318 29 988 19 276 14 584 3 972
Tillgångar 252 674 246 748 248 738 250 346 246 016 235 304 230 612 220 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 31 318 28 637 28 227 28 072 26 879 21 761 16 171 3 767
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 209 500 209 500 209 500 208 500 210 000 205 500 209 000 212 500
Kortfristiga skulder 11 856 8 611 11 011 13 774 9 137 8 043 5 441 3 733
Skulder och eget kapital 252 674 246 748 248 738 250 346 246 016 235 304 230 612 220 000
Löner & utdelning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 0 11 10 9 13 13 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 15 - - 0 - 0 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 5 3 3 2 2 2 - 0
Utdelning till aktieägare 0 1 500 1 500 1 500 1 500 101 0 0
Omsättning 0 0 0 6 7 7 7 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - - 0 - 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -393 -352 -317 -148 -146 -47 -75 -10
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - -100,00% -14,29% 0,00% 0,00% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - 1,06% 2,13% 2,40% 5,36% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - 44 433,33% 74 785,71% 80 757,14% 176 457,14% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -
Rörelsekapital/omsättning - - - 342 400,00% 297 871,43% 160 471,43% 130 614,29% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 12,39% 11,61% 11,35% 11,21% 10,93% 9,25% 7,01% 1,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 309,09% 356,75% 297,07% 249,15% 328,20% 239,66% 268,04% 106,40%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 2 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...