Visa allt om Vivant Assistans AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 28 997 22 251 21 746 17 993 14 322 13 604 8 274 4 539 3 340 1 850
Övrig omsättning 222 692 411 139 13 0 0 24 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 1 054 1 471 1 984 930 751 1 107 1 145 944 163 6
Resultat efter finansnetto 1 043 1 460 1 974 912 749 1 105 1 144 943 165 7
Årets resultat 768 1 032 1 048 505 574 644 654 530 122 35
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 339 426 96 101 46 0 0 27 57 86
Omsättningstillgångar 11 200 9 206 8 584 6 733 5 641 4 987 3 386 2 084 1 008 530
Tillgångar 11 540 9 632 8 680 6 834 5 687 4 987 3 386 2 111 1 064 616
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 763 3 995 2 963 2 715 2 209 1 635 991 837 307 184
Obeskattade reserver 1 720 1 665 1 525 1 055 810 810 535 240 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 233 294 0 0 0 0 0 0 6 51
Kortfristiga skulder 4 824 3 678 4 192 3 064 2 668 2 542 1 859 1 034 752 380
Skulder och eget kapital 11 540 9 632 8 680 6 834 5 687 4 987 3 386 2 111 1 064 616
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 2 285 1 922 1 486
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - 629 571 290
Utdelning till aktieägare 0 0 0 800 0 0 0 500 0 0
Omsättning 29 219 22 943 22 157 18 132 14 335 13 604 8 274 4 563 3 340 1 850
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 87 79 72 60 49 48 26 9 12 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 333 282 302 300 292 283 318 504 278 168
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 310 257 269 272 265 252 245 369 242 150
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 141 1 549 1 989 935 756 1 107 1 172 974 193 36
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 30,32% 2,32% 20,86% 25,63% 5,28% 64,42% 82,29% 35,90% 80,54% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,15% 15,27% 22,87% 13,61% 13,21% 22,20% 33,82% 44,72% 15,41% 1,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,64% 6,61% 9,13% 5,17% 5,24% 8,14% 13,84% 20,80% 4,91% 0,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,32% 99,14% 99,96% 99,57% 99,40% 99,74% 95,65% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 21,99% 24,84% 20,20% 20,39% 20,76% 17,97% 18,46% 23,13% 7,66% 8,11%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,90% 54,96% 47,84% 51,77% 49,95% 45,45% 41,59% 48,52% 28,85% 29,87%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 232,17% 250,30% 204,77% 219,75% 211,43% 196,18% 182,14% 201,55% 134,04% 139,47%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!