Visa allt om LYDIGH's VVS AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 3 530 3 229 2 420 1 697 1 964 2 082 2 088 1 751 2 046 1 154
Övrig omsättning 27 7 27 183 107 78 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 468 185 101 9 148 51 70 97 -24 49
Resultat efter finansnetto 465 180 96 2 141 34 46 69 -48 36
Årets resultat 268 102 51 11 81 16 31 42 -18 24
Balansräkningar (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 134 113 118 122 127 133 142 150 159 168
Omsättningstillgångar 980 608 377 289 374 215 481 494 316 340
Tillgångar 1 114 720 494 411 501 347 623 644 476 508
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 495 328 225 175 227 146 130 98 56 74
Obeskattade reserver 238 118 73 46 61 26 15 15 0 30
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 8 40 224 237 190 156
Kortfristiga skulder 380 275 196 190 205 135 254 293 230 248
Skulder och eget kapital 1 114 720 494 411 501 347 623 644 476 508
Löner & utdelning (tkr)
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 370 203
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 629 595 433 352 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 255 274 252 215 190 122
Utdelning till aktieägare 300 100 0 0 63 0 0 0 0 0
Omsättning 3 557 3 236 2 447 1 880 2 071 2 160 2 088 1 751 2 046 1 154
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 2 - 2 2 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 177 1 076 1 210 - 982 1 041 2 088 1 751 2 046 1 154
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 394 384 453 - 446 441 687 574 573 336
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 479 190 106 14 154 60 79 106 -15 56
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,32% 33,43% 42,60% -13,59% -5,67% -0,29% 19,25% -14,42% 77,30% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 42,01% 25,69% 20,45% 2,19% 29,54% 14,70% 11,24% 15,06% -4,41% 9,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,26% 5,73% 4,17% 0,53% 7,54% 2,45% 3,35% 5,54% -1,03% 4,25%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 58,47% 52,25% 53,72% 62,82% 66,65% 56,44% 50,57% 55,68% 42,33% 47,57%
Rörelsekapital/omsättning 17,00% 10,31% 7,48% 5,83% 8,60% 3,84% 10,87% 11,48% 4,20% 7,97%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,10% 58,34% 57,07% 51,31% 54,81% 47,92% 22,74% 16,93% 11,76% 18,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 252,37% 211,64% 176,53% 133,16% 140,49% 125,19% 168,50% 145,39% 108,26% 111,29%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...