Visa allt om STUDIO The Look i Linköping AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 11 927 12 279 9 099 8 164 7 116 6 680 6 297 6 697 6 598 6 028
Övrig omsättning 469 202 56 148 95 1 41 1 3 4
Rörelseresultat (EBIT) 391 871 226 212 -52 -188 243 39 0 398
Resultat efter finansnetto 370 869 217 192 -52 -182 241 24 -38 354
Årets resultat 227 517 124 140 -52 -82 139 28 12 200
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 184 121 54 0 0 0 120 360 600 840
Omsättningstillgångar 4 229 4 207 2 684 2 719 2 634 2 212 2 087 2 134 1 659 1 852
Tillgångar 4 413 4 327 2 739 2 719 2 634 2 212 2 207 2 494 2 259 2 692
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 338 1 112 595 471 331 383 465 326 298 286
Obeskattade reserver 360 280 80 30 0 0 100 40 40 100
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 296 533 53 32 41 35 30 0 200 400
Kortfristiga skulder 2 418 2 403 2 011 2 186 2 262 1 795 1 612 2 128 1 721 1 906
Skulder och eget kapital 4 413 4 327 2 739 2 719 2 634 2 212 2 207 2 494 2 259 2 692
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - 360 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 311 5 079 3 567 3 309 3 169 2 970 2 423 2 696 2 198 2 142
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 505 1 701 1 199 1 122 1 069 944 703 975 311 196
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 12 396 12 481 9 155 8 312 7 211 6 681 6 338 6 698 6 601 6 032
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 15 11 11 11 11 11 11 10 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 795 819 827 742 647 607 572 609 660 670
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 459 460 447 408 392 362 294 366 344 299
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 445 905 240 212 -52 -68 483 279 240 638
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,87% 34,95% 11,45% 14,73% 6,53% 6,08% -5,97% 1,50% 9,46% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,86% 20,13% 8,25% 7,80% -1,97% -8,18% 11,01% 1,56% 0,00% 14,78%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,28% 7,09% 2,48% 2,60% -0,73% -2,71% 3,86% 0,58% 0,00% 6,60%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 77,55% 80,12% 71,52% 72,46% 75,56% 72,69% 72,91% 77,68% 70,61% 68,40%
Rörelsekapital/omsättning 15,18% 14,69% 7,40% 6,53% 5,23% 6,24% 7,54% 0,09% -0,94% -0,90%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,68% 30,75% 24,00% 18,18% 12,57% 17,31% 24,60% 14,32% 14,50% 13,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 98,14% 77,36% 53,51% 46,02% 33,82% 39,94% 55,77% 46,90% 37,07% 48,69%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...