Visa allt om RZ Fasad & Byggkonsult AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 420 757 1 468 873 1 134 1 808 1 889 1 295 1 439 1 079
Övrig omsättning 84 120 0 35 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 272 154 564 261 408 917 1 102 442 691 318
Resultat efter finansnetto 272 164 564 261 407 917 1 102 444 693 330
Årets resultat 216 129 442 203 315 715 855 495 538 242
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 446 196 290 384 0 36 90 143 197 251
Omsättningstillgångar 2 004 2 323 2 499 1 976 2 386 2 513 1 817 1 201 1 170 1 020
Tillgångar 2 451 2 519 2 789 2 360 2 386 2 549 1 906 1 345 1 368 1 271
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 354 2 356 2 507 2 240 2 247 2 202 1 707 1 172 877 589
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 192 192
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 97 163 282 120 139 346 199 172 299 490
Skulder och eget kapital 2 451 2 519 2 789 2 360 2 386 2 549 1 906 1 345 1 368 1 271
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 409
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 0 412 515 420 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 0 129 162 132 129
Utdelning till aktieägare 192 218 280 175 0 270 220 320 200 250
Omsättning 504 877 1 468 908 1 134 1 808 1 889 1 295 1 439 1 079
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 420 757 1 468 873 1 134 1 808 - 1 295 1 439 1 079
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 52 531 663 417 542 679 - 676 554 607
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 361 248 658 347 444 971 1 156 496 745 336
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -44,52% -48,43% 68,16% -23,02% -37,28% -4,29% 45,87% -10,01% 33,36% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,10% 6,55% 20,22% 11,06% 17,10% 35,97% 57,87% 33,01% 50,73% 25,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 64,76% 21,80% 38,42% 29,90% 35,98% 50,72% 58,39% 34,29% 48,23% 30,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,52% 99,08% 99,93% 94,73% 100,00% 98,78% 99,10% 99,38% 99,79% 96,20%
Rörelsekapital/omsättning 454,05% 285,34% 151,02% 212,60% 198,15% 119,86% 85,65% 79,46% 60,53% 49,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 96,04% 93,53% 89,89% 94,92% 94,17% 86,39% 89,56% 87,14% 75,06% 57,47%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 065,98% 1 425,15% 886,17% 1 646,67% 1 716,55% 726,30% 913,07% 698,26% 391,30% 208,16%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!