Visa allt om MoneyGo AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 91 180 64 686 44 071 43 917 40 598 34 083 27 310 15 734 8 074 65
Övrig omsättning 316 0 0 0 0 0 45 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 21 448 16 035 6 181 9 594 8 896 9 903 9 502 3 977 450 -1 036
Resultat efter finansnetto 3 459 4 012 -693 3 353 3 117 4 410 3 770 443 -2 399 -1 093
Årets resultat 2 674 4 461 11 1 922 1 784 1 838 3 004 443 -2 399 -1 093
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 530 843 248 257 154 875 129 463 118 160 100 138 107 071 76 574 54 717 4 170
Omsättningstillgångar 317 986 127 130 76 045 57 464 51 553 38 445 26 298 17 746 11 990 809
Tillgångar 848 828 375 387 230 919 186 926 169 713 138 583 133 368 94 320 66 706 4 979
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 23 734 21 060 16 600 16 589 14 667 12 883 11 045 8 042 7 598 102
Obeskattade reserver 0 0 1 710 2 450 1 600 800 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 818 184 48 581 46 121 164 886 150 108 122 698 120 721 85 636 58 813 4 710
Kortfristiga skulder 6 910 305 745 166 489 3 001 3 339 2 202 1 602 643 295 167
Skulder och eget kapital 848 828 375 387 230 919 186 926 169 713 138 583 133 368 94 320 66 706 4 979
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - - - 2 588 1 905 1 708 1 080 428
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - - 0 1 169 787 689 424 156
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 91 496 64 686 44 071 43 917 40 598 34 083 27 355 15 734 8 074 65
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 10 9 7 7 5 4 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 598 6 469 4 897 6 274 5 800 6 817 6 828 3 934 2 691 22
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 916 917 836 747 702 765 680 606 507 194
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 21 588 16 165 6 306 9 675 8 919 9 926 9 525 3 988 450 -1 036
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 40,96% 46,78% 0,35% 8,18% 19,12% 24,80% 73,57% 94,87% 12 321,54% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,53% 4,27% 2,68% 5,13% 5,24% 7,15% 7,12% 4,22% 0,67% -20,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 23,52% 24,79% 14,03% 21,85% 21,91% 29,06% 34,79% 25,28% 5,57% -1 593,85%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 341,17% -276,13% -205,22% 124,01% 118,76% 106,34% 90,43% 108,70% 144,85% 987,69%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 2,80% 5,61% 7,77% 9,90% 9,38% 9,75% 8,28% 8,53% 11,39% 2,05%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 4 601,82% 41,58% 45,68% 1 914,83% 1 543,97% 1 745,91% 1 641,57% 2 759,88% 4 064,41% 484,43%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...