Visa allt om Tandläkare Ragnar Helander AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 1 972 2 092 2 660 2 405 2 528 2 309 3 333 2 960 3 444 3 217
Övrig omsättning 0 227 6 6 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -105 88 160 296 159 -239 337 -44 625 225
Resultat efter finansnetto -109 87 159 294 158 -240 342 -45 611 167
Årets resultat -109 67 123 228 120 30 235 120 335 77
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 41 57 10 18 25 39 449 661 890 1 118
Omsättningstillgångar 208 607 506 726 725 656 888 497 526 330
Tillgångar 249 664 517 744 750 695 1 337 1 158 1 416 1 449
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 228 337 270 447 419 299 494 359 595 260
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 283 226 428 252
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 11 0 0 0 0 0 0 0 0 557
Kortfristiga skulder 10 327 247 297 331 396 560 574 394 379
Skulder och eget kapital 249 664 517 744 750 695 1 337 1 158 1 416 1 449
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 - - 1 103 820 896 866
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 - - - - - 0
Sociala kostnader - 0 - 0 - 0 495 439 426 421
Utdelning till aktieägare 126 0 0 0 200 0 225 100 106 0
Omsättning 1 972 2 319 2 666 2 411 2 528 2 309 3 333 2 960 3 444 3 217
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 986 1 046 1 330 1 203 1 264 1 155 1 667 1 480 1 722 1 609
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 500 536 672 607 641 469 825 699 667 704
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -88 109 167 303 173 -225 550 184 853 446
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,74% -21,35% 10,60% -4,87% 9,48% -30,72% 12,60% -14,05% 7,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -42,17% 13,25% 30,95% 39,78% 21,20% -34,39% 25,58% -3,80% 44,14% 15,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -5,32% 4,21% 6,02% 12,31% 6,29% -10,35% 10,26% -1,49% 18,15% 6,99%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 76,06% 79,40% 82,03% 85,20% 82,32% 82,37% 77,20% 68,28% 76,51% 74,85%
Rörelsekapital/omsättning 10,04% 13,38% 9,74% 17,84% 15,59% 11,26% 9,84% -2,60% 3,83% -1,52%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 91,57% 50,75% 52,22% 60,08% 55,87% 43,02% 53,46% 46,22% 65,60% 30,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 080,00% 163,61% 179,76% 216,84% 191,24% 139,14% 143,39% 71,43% 105,33% 57,78%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!