Visa allt om Atiendo Consulting AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 21 310 18 452 17 419 21 528 25 158 18 355 13 850 11 677 16 926 14 951
Övrig omsättning 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 696 622 357 949 1 643 1 201 419 511 1 379 1 562
Resultat efter finansnetto 696 622 360 933 1 646 1 202 418 509 1 381 1 563
Årets resultat 550 486 279 717 1 271 934 302 389 1 063 1 135
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 44 0 0 191 147 87 37 19 0 0
Omsättningstillgångar 4 712 5 844 3 634 5 536 6 970 6 113 4 962 3 812 4 900 6 912
Tillgångar 4 756 5 844 3 634 5 728 7 116 6 200 4 999 3 831 4 900 6 912
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 105 555 329 1 238 1 792 1 521 992 991 1 502 1 340
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 651 5 289 2 905 4 490 5 325 4 679 4 007 2 840 3 398 5 573
Skulder och eget kapital 4 756 5 844 3 634 5 728 7 116 6 200 4 999 3 831 4 900 6 912
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 1 047 1 306 1 355 1 535
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 406 543 516 456
Utdelning till aktieägare 550 0 260 1 188 1 271 1 000 405 300 900 0
Omsättning 21 330 18 452 17 419 21 528 25 158 18 355 13 850 11 677 16 926 14 951
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 1 2 2 2 2 3 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 103 6 151 17 419 10 764 12 579 9 178 6 925 3 892 4 232 3 738
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 2 662 1 396 851 1 026 705 680 780 664 482 589
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 696 622 357 949 1 643 1 201 419 511 1 379 1 562
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,49% 5,93% -19,09% -14,43% 37,06% 32,53% 18,61% -31,01% 13,21% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,63% 10,64% 10,15% 16,57% 23,15% 19,39% 8,42% 13,34% 28,20% 22,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,27% 3,37% 2,12% 4,41% 6,55% 6,55% 3,04% 4,38% 8,16% 10,46%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 46,77% 30,87% 8,88% 16,83% 16,10% 18,53% 20,30% 29,01% 100,00% 32,41%
Rörelsekapital/omsättning 4,98% 3,01% 4,19% 4,86% 6,54% 7,81% 6,90% 8,32% 8,87% 8,96%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 23,23% 9,50% 9,05% 21,61% 25,18% 24,53% 19,84% 25,87% 30,65% 19,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 129,06% 110,49% 125,09% 123,30% 130,89% 130,65% 123,83% 134,23% 144,20% 124,03%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!