Visa allt om Vandra of Sweden AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 2 303 12 745 11 617 9 424 7 693 6 731 5 620 4 715 5 346 4 426
Övrig omsättning 51 128 6 10 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -559 447 208 162 -4 57 100 27 276 -44
Resultat efter finansnetto -569 436 241 141 77 67 136 41 312 -41
Årets resultat -553 368 247 108 59 39 79 30 184 -41
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 425 1 425 1 425 1 425 1 425 0 0 0 0 7
Omsättningstillgångar 1 258 1 719 1 615 1 157 1 517 1 671 1 345 1 350 1 448 1 159
Tillgångar 2 683 3 144 3 040 2 582 2 942 1 671 1 345 1 350 1 448 1 167
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 871 1 424 1 057 809 801 742 703 624 738 553
Obeskattade reserver 0 17 51 128 128 128 111 77 77 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 358 379 431 489 575 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 454 1 324 1 501 1 155 1 438 801 530 648 633 613
Skulder och eget kapital 2 683 3 144 3 040 2 582 2 942 1 671 1 345 1 350 1 448 1 167
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD - - - - 76 - - - 305 293
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 76 - 0 - - -
Löner till övriga anställda - - - - 583 608 424 347 62 38
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 110 - -
Sociala kostnader - - - - 264 231 147 179 150 119
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 50 0 0 0 143 0
Omsättning 2 354 12 873 11 623 9 434 7 693 6 731 5 620 4 715 5 346 4 426
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 768 4 248 3 872 3 141 3 847 3 366 2 810 2 358 2 673 2 213
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 453 590 548 516 474 428 297 326 282 233
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -559 447 208 172 -4 57 100 27 283 -30
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -81,93% 9,71% 23,27% 22,50% 14,29% 19,77% 19,19% -11,80% 20,79% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -20,83% 14,22% 8,32% 6,27% 2,92% 4,07% 10,11% 3,19% 21,55% -3,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -24,27% 3,51% 2,18% 1,72% 1,12% 1,01% 2,42% 0,91% 5,84% -0,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -8,51% 3,10% 0,98% 0,02% 1,03% 12,93% 14,50% 14,89% 15,25% 12,34%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,46% 45,71% 36,08% 35,20% 30,62% 50,38% 58,70% 50,43% 54,89% 47,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 77,79% 121,30% 103,13% 93,59% 100,56% 202,50% 246,23% 206,94% 228,75% 189,07%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2017 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2011 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...