Visa allt om Medius Sverige AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 142 266 121 288 108 553 96 540 93 279 154 063 160 180 130 097
Övrig omsättning 10 666 6 621 6 955 12 794 10 301 4 104 257 137
Rörelseresultat (EBIT) 30 733 26 296 21 011 14 046 5 810 3 043 9 905 4 707
Resultat efter finansnetto 30 164 22 965 17 849 10 269 1 520 -3 444 9 875 4 792
Årets resultat -1 281 265 7 582 6 600 2 939 -3 422 7 193 3 478
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 520 9 264 886 2 517 6 209 66 119 228
Omsättningstillgångar 126 129 112 822 104 830 97 354 111 728 66 706 72 191 65 178
Tillgångar 143 649 122 086 105 716 99 871 117 937 66 772 72 310 65 407
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 949 2 229 8 964 7 382 782 3 777 124 47
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 142 700 119 857 96 752 92 489 117 155 62 995 72 186 65 359
Skulder och eget kapital 143 649 122 086 105 716 99 871 117 937 66 772 72 310 65 407
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 31 184 26 517 22 540 22 618 25 926 50 661 38 357 46 674
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 15 737 12 993 11 692 10 709 12 894 22 550 18 546 19 713
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 152 932 127 909 115 508 109 334 103 580 158 167 160 437 130 234
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 44 43 42 42 97 97 78 96
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 233 2 821 2 585 2 299 962 1 588 2 054 1 355
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 096 947 856 822 424 778 757 708
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 32 897 26 532 21 097 14 069 5 853 3 096 10 014 4 918
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 17,30% 11,73% 12,44% 3,50% -39,45% -3,82% 23,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,47% 22,80% 21,20% 15,68% 8,73% 4,57% 14,33% 7,35%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 22,69% 22,95% 20,65% 16,22% 11,04% 1,98% 6,47% 3,70%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -11,65% -5,80% 7,44% 5,04% -5,82% 2,41% 0,00% -0,14%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 0,66% 1,83% 8,48% 7,39% 0,66% 5,66% 0,17% 0,07%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 88,39% 94,13% 108,35% 105,26% 95,37% 105,89% 100,01% 99,72%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...