Visa allt om Folktandvården Sörmland AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 446 729 432 685 417 959 405 504 386 817 370 935 359 718 348 069 334 288 0
Övrig omsättning 26 102 16 44 25 - - 5 9 -
Rörelseresultat (EBIT) 11 220 12 861 11 372 -2 722 12 117 10 506 10 980 4 994 6 977 0
Resultat efter finansnetto 10 689 12 297 10 751 -3 307 11 402 9 484 9 608 2 759 5 378 13
Årets resultat 5 215 8 1 826 1 396 1 792 1 737 1 566 205 3 927 9
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 35 626 39 224 41 968 46 489 48 751 49 548 50 393 51 437 53 243 0
Omsättningstillgångar 91 300 88 809 68 102 59 423 51 916 53 064 51 193 66 200 89 499 5 013
Tillgångar 126 926 128 033 110 070 105 912 100 667 102 612 101 586 117 637 142 742 5 013
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 23 216 18 001 6 844 6 782 7 166 7 431 7 238 6 142 8 936 5 009
Obeskattade reserver 22 060 18 010 24 950 18 800 24 300 16 000 9 000 2 300 0 0
Avsättningar (tkr) 1 428 1 467 1 493 9 600 0 0 0 0 10 985 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 10 000 20 000 30 000 60 000 0
Kortfristiga skulder 80 222 90 555 76 783 70 730 69 201 69 181 65 348 79 195 62 821 4
Skulder och eget kapital 126 926 128 033 110 070 105 912 100 667 102 612 101 586 117 637 142 742 5 013
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 1 637 1 161 1 590 1 559 1 597 1 443 1 372 1 338 1 129 -
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 0 - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 189 688 181 297 179 643 169 984 163 461 156 779 149 919 146 849 138 118 -
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 - - - - - 0 -
Sociala kostnader 80 418 84 203 78 499 92 462 73 452 69 863 65 378 62 984 61 667 -
Utdelning till aktieägare 0 0 1 721 1 763 1 780 2 057 1 544 470 3 000 0
Omsättning 446 755 432 787 417 975 405 548 386 842 370 935 359 718 348 074 334 297 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 477 460 459 442 440 426 424 412 400 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 937 941 911 917 879 871 848 845 836 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 601 609 589 616 561 555 531 538 521 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 21 344 22 842 21 401 6 789 20 962 18 974 19 067 13 419 14 969 0
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,25% 3,52% 3,07% 4,83% 4,28% 3,12% 3,35% 4,12% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,88% 10,05% 10,33% -2,57% 12,05% 10,32% 11,01% 4,95% 5,52% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,52% 2,97% 2,72% -0,67% 3,14% 2,85% 3,11% 1,67% 2,36% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 86,97% 87,31% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -
Rörelsekapital/omsättning 2,48% -0,40% -2,08% -2,79% -4,47% -4,34% -3,94% -3,73% 7,98% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,85% 25,03% 23,90% 20,25% 25,95% 19,40% 14,04% 6,66% 6,26% 99,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 113,19% 97,43% 88,01% 83,05% 73,84% 75,65% 77,24% 83,59% 142,47% 125 325,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...