Visa allt om BA Skog AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 5 537 1 888 1 878 1 743 2 691 3 585 5 686 6 121 4 994
Övrig omsättning 997 - - 14 121 - 30 175 672
Rörelseresultat (EBIT) 2 059 342 -100 -164 -241 29 -169 262 456
Resultat efter finansnetto 2 055 313 -131 -198 -269 -21 -244 149 385
Årets resultat 1 248 313 -131 -198 -97 3 2 106 209
Balansräkningar (tkr)
2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 29 109 535 1 028 1 683 2 323 2 963 3 750
Omsättningstillgångar 3 122 432 381 514 725 919 920 1 090 584
Tillgångar 3 143 461 491 1 049 1 753 2 602 3 243 4 053 4 333
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 304 56 -257 -126 72 370 367 365 259
Obeskattade reserver 480 0 0 0 0 172 197 447 447
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 150 105 624 790 1 225 1 620 2 054 2 489
Kortfristiga skulder 1 359 255 642 551 891 836 1 059 1 187 1 139
Skulder och eget kapital 3 143 461 491 1 049 1 753 2 602 3 243 4 053 4 333
Löner & utdelning (tkr)
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 186 745 862 1 008 1 016 858
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 33 164 163 205 204 146
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 200 0 0 0
Omsättning 6 534 1 888 1 878 1 757 2 812 3 585 5 716 6 296 5 666
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 1 1 1 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 384 1 888 1 878 1 743 897 1 195 1 895 2 040 1 665
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 403 292 194 225 311 343 430 428 354
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 067 453 325 330 375 669 471 942 1 495
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 193,27% 0,53% 7,75% -35,23% -24,94% -36,95% -7,11% 22,57% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 65,51% 74,19% -20,16% -15,35% -13,69% 1,23% -5,21% 6,46% 10,52%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 37,19% 18,11% -5,27% -9,24% -8,92% 0,89% -2,97% 4,28% 9,13%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,86% 52,12% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 31,84% 9,38% -13,90% -2,12% -6,17% 2,32% -2,44% -1,58% -11,11%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,40% 12,15% -52,34% -12,01% 4,11% 19,38% 15,79% 17,13% 13,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 229,73% 169,41% 59,35% 93,28% 81,37% 109,93% 86,87% 91,83% 51,27%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...