Visa allt om STAR STABLE ENTERTAINMENT AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 207 661 161 143 131 501 89 067 53 905 23 826 2 491 21
Övrig omsättning 48 205 638 72 197 - 9 -
Rörelseresultat (EBIT) 27 902 -167 6 447 -3 039 -345 -3 059 -4 066 -723
Resultat efter finansnetto 27 956 -265 5 784 -3 579 -563 -3 248 -4 190 -742
Årets resultat 14 440 -3 463 5 784 -3 579 -563 -3 248 -4 190 -742
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 144 15 858 20 075 27 096 6 860 6 075 7 654 4 563
Omsättningstillgångar 49 097 22 760 25 421 16 538 9 939 6 195 2 076 569
Tillgångar 61 241 38 618 45 496 43 634 16 799 12 271 9 730 5 132
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 21 668 5 909 13 507 7 958 1 537 2 153 5 401 4 383
Obeskattade reserver 8 142 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 6 715 9 098 2 657 59 0 0
Kortfristiga skulder 31 431 32 709 25 274 26 578 12 606 10 058 4 329 749
Skulder och eget kapital 61 241 38 618 45 496 43 634 16 799 12 271 9 730 5 132
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 2 022 1 800 - 0 0 - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 50 858 38 514 - 15 774 7 634 4 022 1 798 186
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader 16 089 14 841 - 5 070 2 022 1 091 444 31
Utdelning till aktieägare 0 0 5 000 0 0 0 0 0
Omsättning 207 709 161 348 132 139 89 139 54 102 23 826 2 500 21
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 100 85 67 46 24 13 7 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 077 1 896 1 963 1 936 2 246 1 833 356 21
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 721 664 579 466 408 402 323 218
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 34 039 5 905 13 526 -64 1 843 -1 286 -2 861 -723
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 28,87% 22,54% 47,64% 65,23% 126,24% 856,48% 11 761,90% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 45,83% -0,43% 13,95% -6,96% -2,05% -24,91% -41,78% -14,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,52% -0,10% 4,83% -3,41% -0,64% -12,83% -163,19% -3 442,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 8,51% -6,17% 0,11% -11,27% -4,95% -16,21% -90,45% -857,14%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,75% 15,30% 29,69% 18,24% 9,15% 17,55% 55,51% 85,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 156,21% 67,68% 97,18% 60,09% 78,84% 61,59% 47,96% 75,97%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...