Visa allt om Shire Sweden AB
Visa allt om Shire Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 466 446 327 587 171 142 87 545 83 209 19 079
Övrig omsättning 36 985 34 980 24 669 44 610 47 418 18 903
Rörelseresultat (EBIT) 7 162 11 417 3 460 3 565 2 577 2 307
Resultat efter finansnetto 10 313 7 690 2 588 2 103 1 414 2 140
Årets resultat 7 936 5 951 1 831 1 894 985 1 564
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 169 8 659 159 82 1 611 2 674
Omsättningstillgångar 272 287 177 330 83 510 55 671 34 575 33 862
Tillgångar 292 456 185 989 83 669 55 753 36 186 36 537
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 20 211 12 275 6 324 4 493 2 599 1 614
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 272 245 173 714 77 345 51 260 33 587 34 923
Skulder och eget kapital 292 456 185 989 83 669 55 753 36 186 36 537
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - 1 285 1 486 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 0 0 -
Löner till övriga anställda 60 688 50 293 30 700 24 887 19 092 7 013
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 0 -
Sociala kostnader 25 762 18 425 11 394 8 607 6 342 2 562
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 503 431 362 567 195 811 132 155 130 627 37 982
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 51 36 41 19 17 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 9 146 9 100 4 174 4 608 4 895 1 734
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 690 1 945 1 063 1 825 1 486 1 162
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 10 804 12 511 3 482 4 909 3 920 2 984
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 42,39% 91,41% 95,49% 5,21% 336,13% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,55% 6,14% 4,41% 6,43% 7,29% 6,32%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,23% 3,49% 2,16% 4,10% 3,17% 12,11%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 38,84% 45,81% 54,15% 65,84% 48,40% 42,68%
Rörelsekapital/omsättning 0,01% 1,10% 3,60% 5,04% 1,19% -5,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 6,91% 6,60% 7,56% 8,06% 7,18% 4,42%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 60,97% 57,76% 71,54% 73,10% 77,72% 63,90%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...