Visa allt om ENIVA Öst AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 19 305 20 267 18 236 15 613 6 689 5 945 4 593 3 309 2 825 1 372
Övrig omsättning 546 205 225 235 272 256 237 380 311 72
Rörelseresultat (EBIT) 1 264 213 1 239 30 642 399 183 203 196 242
Resultat efter finansnetto 1 263 211 1 234 22 637 389 176 201 194 241
Årets resultat 986 4 0 11 544 274 129 141 136 175
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 266 131 27 58 55 113 130 120 127 31
Omsättningstillgångar 5 820 3 946 7 230 3 425 1 648 1 144 901 585 423 339
Tillgångar 6 086 4 077 7 257 3 483 1 703 1 258 1 031 705 550 371
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 742 756 751 751 740 352 234 255 261 225
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 26 48 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 344 3 321 6 506 2 732 937 777 797 450 289 146
Skulder och eget kapital 6 086 4 077 7 257 3 483 1 703 1 258 1 031 705 550 371
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 0 - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 0 - - 1 866 1 497 1 827 947 526 144
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader - 0 - 0 675 695 663 282 165 47
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 156 150 147 100
Omsättning 19 851 20 472 18 461 15 848 6 961 6 201 4 830 3 689 3 136 1 444
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 14 12 9 8 8 8 5 3 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 485 1 448 1 520 1 735 836 743 574 662 942 1 372
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 561 511 475 687 371 328 341 308 262 205
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 304 229 1 271 70 665 463 238 225 251 255
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,75% 11,14% 16,80% 133,41% 12,51% 29,44% 38,80% 17,13% 105,90% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,77% 5,25% 17,07% 0,92% 37,70% 31,72% 17,75% 28,79% 35,82% 65,23%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,55% 1,06% 6,79% 0,20% 9,60% 6,71% 3,98% 6,13% 6,97% 17,64%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 59,98% 52,77% 53,41% 56,75% 75,17% 72,83% 79,82% 74,95% 70,02% 83,97%
Rörelsekapital/omsättning 7,65% 3,08% 3,97% 4,44% 10,63% 6,17% 2,26% 4,08% 4,74% 14,07%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,62% 18,54% 10,35% 21,56% 43,45% 32,94% 22,70% 36,17% 47,45% 60,65%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 114,25% 104,00% 102,23% 111,64% 158,59% 143,89% 102,63% 130,00% 146,37% 232,19%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2017 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!