Visa allt om Carbon & Composites Sweden AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 8 084 6 455 5 403 5 198 4 958 4 612 3 742 3 256 2 831 2 664
Övrig omsättning 555 1 413 807 744 227 222 173 115 0 203
Rörelseresultat (EBIT) 2 209 2 215 1 930 1 132 1 752 1 780 1 349 1 294 687 1 052
Resultat efter finansnetto 2 595 2 477 2 169 1 038 1 959 1 968 1 297 1 255 644 1 017
Årets resultat 2 136 2 010 1 062 746 1 140 1 142 751 728 352 561
Balansräkningar (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 329 14 370 14 939 14 472 12 986 1 648 2 6 11 15
Omsättningstillgångar 7 552 6 887 4 492 3 193 4 129 5 541 5 509 4 195 3 125 2 659
Tillgångar 23 881 21 257 19 431 17 665 17 114 7 189 5 510 4 201 3 135 2 674
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 063 6 927 5 917 4 855 4 109 3 769 2 627 1 876 1 148 796
Obeskattade reserver 3 059 3 047 2 849 2 126 2 051 1 557 1 060 734 420 256
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 533 6 933 7 333 7 692 7 669 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 226 4 349 3 333 2 993 3 285 1 863 1 823 1 591 1 568 1 622
Skulder och eget kapital 23 881 21 257 19 431 17 665 17 114 7 189 5 510 4 201 3 135 2 674
Löner & utdelning (tkr)
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 891 719 704 732 519
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 284 185 222 215 153
Utdelning till aktieägare 1 000 0 1 000 0 0 800 0 0 0 0
Omsättning 8 639 7 868 6 210 5 942 5 185 4 834 3 915 3 371 2 831 2 867
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 5 4 3 3 3 3 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 011 1 291 1 351 1 733 1 653 1 537 1 247 1 628 1 416 1 332
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 351 443 518 499 501 396 317 471 485 352
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 937 2 914 2 563 1 657 1 881 1 782 1 354 1 299 692 1 057
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 25,24% 19,47% 3,94% 4,84% 7,50% 23,25% 14,93% 15,01% 6,27% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,43% 12,38% 11,81% 6,64% 11,77% 27,75% 24,63% 30,97% 22,11% 39,94%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 33,76% 40,76% 42,46% 22,57% 40,64% 43,26% 36,26% 39,96% 24,48% 40,09%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 79,60% 76,56% 81,97% 70,12% 72,03% 69,34% 70,60% 74,45% 75,06% 69,52%
Rörelsekapital/omsättning 28,77% 39,32% 21,45% 3,85% 17,02% 79,75% 98,50% 79,98% 55,00% 38,93%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,94% 43,77% 41,89% 36,87% 33,36% 69,32% 62,68% 58,28% 46,49% 36,82%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 113,15% 125,59% 96,55% 61,54% 90,78% 253,41% 271,59% 232,06% 166,01% 137,05%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...