Visa allt om Trossö-rörtjänst AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 3 820 343 99 5 555 5 124 6 535 7 926 8 746 5 993 4 373
Övrig omsättning 58 1 92 64 45 124 212 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 115 275 123 56 -627 -383 -76 606 344 173
Resultat efter finansnetto 114 275 113 40 -646 -389 -77 605 345 172
Årets resultat 67 222 113 40 -646 -65 -24 346 195 89
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 78 0 0 70 70 70 67 50 19 0
Omsättningstillgångar 618 458 80 279 693 1 079 1 599 2 203 1 504 977
Tillgångar 696 458 80 349 763 1 149 1 666 2 253 1 523 977
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 192 274 52 -71 -111 536 601 876 530 335
Obeskattade reserver 61 32 0 0 0 0 324 377 221 131
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 197 154 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 444 152 28 222 719 613 741 1 001 772 511
Skulder och eget kapital 696 458 80 349 763 1 149 1 666 2 253 1 523 977
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 - - - 0 - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 - - 1 561 2 000 1 709 1 303 861
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 - - 651 803 667 544 396
Utdelning till aktieägare 0 140 0 0 0 0 0 250 0 0
Omsättning 3 878 344 191 5 619 5 169 6 659 8 138 8 746 5 993 4 373
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 - - 3 4 4 5 4 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 910 - - 1 852 1 281 1 634 1 585 2 187 1 998 2 187
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 743 - - 563 507 556 564 598 621 633
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 135 275 123 56 -627 -383 -69 613 349 173
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1 013,70% - -98,22% 8,41% -21,59% -17,55% -9,38% 45,94% 37,05% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,52% 60,04% 153,75% 16,05% -82,18% -33,25% -4,56% 26,94% 22,65% 17,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,01% 80,17% 124,24% 1,01% -12,24% -5,85% -0,96% 6,94% 5,76% 3,98%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,31% 87,76% 89,90% 51,52% 46,70% 42,37% 47,87% 46,94% 48,26% 46,44%
Rörelsekapital/omsättning 4,55% 89,21% 52,53% 1,03% -0,51% 7,13% 10,83% 13,74% 12,21% 10,66%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,42% 65,28% 65,00% -20,34% -14,55% 46,65% 51,24% 51,93% 46,12% 44,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 139,19% 301,32% 285,71% 125,68% 96,38% 176,02% 215,79% 220,08% 194,82% 191,19%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2020 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!