Visa allt om Ockelbo Svets & Byggmontage AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 1 648 1 661 4 043 4 604 3 102 4 147 3 887 3 975 4 237 3 902
Övrig omsättning 211 160 0 0 109 0 0 0 3 0
Rörelseresultat (EBIT) 163 -83 179 100 77 162 -437 138 954 576
Resultat efter finansnetto 143 -105 154 70 45 125 -475 123 946 567
Årets resultat 126 -105 117 50 33 96 -30 61 517 285
Balansräkningar (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 675 717 758 755 822 900 1 026 1 080 192 194
Omsättningstillgångar 651 367 791 1 037 632 903 1 076 1 573 2 113 1 575
Tillgångar 1 326 1 084 1 550 1 792 1 454 1 803 2 102 2 654 2 305 1 769
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 699 574 679 562 562 655 558 713 852 335
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 445 412 169
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 194 264 203 259 316 372 428 485 39 49
Kortfristiga skulder 432 246 668 970 577 777 1 115 1 010 1 002 1 216
Skulder och eget kapital 1 326 1 084 1 550 1 792 1 454 1 803 2 102 2 654 2 305 1 769
Löner & utdelning (tkr)
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 381
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 1 286 1 718 2 240 2 071 1 736 1 611
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 551 616 832 702 528 675
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 50 0 0 125 200 0
Omsättning 1 859 1 821 4 043 4 604 3 211 4 147 3 887 3 975 4 240 3 902
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 4 5 4 6 9 9 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 824 831 1 011 921 776 691 432 442 706 650
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 380 502 507 478 466 394 344 312 387 447
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 205 -41 235 167 144 288 -310 231 1 015 627
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,78% -58,92% -12,19% 48,42% -25,20% 6,69% -2,21% -6,18% 8,59% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,29% -7,66% 11,55% 5,58% 5,36% 9,37% -20,79% 5,20% 41,43% 32,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,89% -5,00% 4,43% 2,17% 2,51% 4,08% -11,24% 3,47% 22,54% 14,76%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 75,91% 78,75% 75,76% 72,35% 81,59% 84,28% 93,90% 96,91% 93,01% 96,00%
Rörelsekapital/omsättning 13,29% 7,28% 3,04% 1,46% 1,77% 3,04% -1,00% 14,16% 26,22% 9,20%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,71% 52,95% 43,81% 31,36% 38,65% 36,33% 26,55% 39,22% 50,14% 25,98%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 150,69% 149,19% 118,41% 106,91% 73,66% 116,22% 96,50% 155,74% 210,88% 129,52%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...