Visa allt om Falu Bil & Maskinservice AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 16 355 16 772 15 832 15 627 14 919 14 338 12 418 11 530 11 749 10 532
Övrig omsättning 37 0 0 0 0 0 0 40 0 588
Rörelseresultat (EBIT) 1 182 587 699 717 232 609 728 703 785 1 874
Resultat efter finansnetto 1 177 589 700 719 232 612 733 705 773 1 841
Årets resultat 836 457 321 603 169 459 495 421 518 911
Balansräkningar (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 360 1 987 1 768 1 586 1 257 1 169 723 884 1 110 991
Omsättningstillgångar 5 418 4 683 5 052 4 367 4 186 4 101 4 156 3 628 3 306 3 493
Tillgångar 6 779 6 670 6 820 5 953 5 442 5 270 4 879 4 511 4 416 4 484
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 136 3 263 3 020 2 999 2 397 2 384 2 225 1 729 1 729 1 211
Obeskattade reserver 1 220 1 115 1 115 845 910 910 900 805 670 600
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 783 0 0 0 0 0 0 152 292 432
Kortfristiga skulder 2 639 2 292 2 685 2 109 2 136 1 976 1 754 1 825 1 726 2 241
Skulder och eget kapital 6 779 6 670 6 820 5 953 5 442 5 270 4 879 4 511 4 416 4 484
Löner & utdelning (tkr)
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 - - 0 2 671 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 4 119 3 479 3 130 2 949 0 2 144
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 - 1 651 1 242 1 103 1 079 952 742
Utdelning till aktieägare 0 172 214 300 0 156 300 0 420 0
Omsättning 16 392 16 772 15 832 15 627 14 919 14 338 12 418 11 570 11 749 11 120
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 11 11 11 11 9 9 8 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 636 1 525 1 439 1 421 1 356 1 593 1 380 1 441 1 469 1 317
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 586 594 562 552 541 544 489 496 462 353
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 808 1 297 1 165 1 150 677 1 066 1 102 1 036 1 069 2 068
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,49% 5,94% 1,31% 4,75% 4,05% 15,46% 7,70% -1,86% 11,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,44% 8,83% 10,26% 12,06% 4,28% 11,63% 15,09% 16,03% 18,09% 41,84%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,23% 3,51% 4,42% 4,59% 1,56% 4,28% 5,93% 6,27% 6,80% 17,81%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 67,83% 66,77% 65,91% 66,49% 65,75% 62,37% 64,42% 100,00% 100,00% 61,06%
Rörelsekapital/omsättning 16,99% 14,26% 14,95% 14,45% 13,74% 14,82% 19,34% 15,64% 13,45% 11,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,55% 61,96% 57,03% 61,45% 57,09% 58,71% 59,99% 51,48% 50,33% 36,87%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 151,27% 160,21% 151,69% 161,02% 152,39% 163,16% 184,72% 157,15% 152,43% 126,95%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...