Visa allt om Linde Stadshus AB
Visa allt om Linde Stadshus AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 448 671 440 368 411 978 405 763 389 731 377 746 367 947 98 508
Övrig omsättning 20 011 13 526 20 146 13 379 19 820 15 148 35 381 8 297
Rörelseresultat (EBIT) -13 224 43 382 64 948 63 628 71 197 74 672 77 131 13 882
Resultat efter finansnetto -45 523 40 698 34 869 30 261 32 930 26 505 24 799 4 143
Årets resultat -52 742 33 086 21 089 23 247 25 140 29 809 21 002 2 729
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 068 823 1 873 451 1 756 629 1 623 416 1 674 035 1 682 756 1 669 917 1 639 684
Omsättningstillgångar 202 896 247 261 196 415 208 496 244 690 245 677 178 989 173 975
Tillgångar 2 271 719 2 120 712 1 953 044 1 831 912 1 918 725 1 928 433 1 848 906 1 813 659
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 508 886 483 419 450 332 429 244 472 318 96 639 63 830 35 745
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 62 462 58 770 55 326 47 526 45 974 52 655 66 015 71 608
Långfristiga skulder 1 574 729 1 444 576 1 335 255 1 243 041 1 281 949 1 652 447 1 610 214 1 526 345
Kortfristiga skulder 125 642 133 947 112 131 112 101 118 484 126 692 108 846 172 878
Skulder och eget kapital 2 271 719 2 120 712 1 953 044 1 831 912 1 918 725 1 928 433 1 848 906 1 813 659
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 4 137 4 025 2 782 3 196 4 270 3 956 3 895 571
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 419 388 38 606 36 875 36 579 29 529 28 774 27 320 6 858
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader 21 925 18 905 17 216 17 479 15 962 13 464 14 395 10 616
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 468 682 453 894 432 124 419 142 409 551 392 894 403 328 106 805
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 98 96 88 84 83 78 78 80
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 578 4 587 4 682 4 831 4 696 4 843 4 717 1 231
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 705 656 664 691 638 592 587 139
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 150 054 139 324 164 191 145 385 150 631 139 091 133 117 26 451
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,89% 6,89% 1,53% 4,11% 3,17% 2,66% 273,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,57% 3,34% 3,34% 3,54% 4,03% 4,07% 4,60% 0,79%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,86% 16,09% 15,85% 15,97% 19,84% 20,78% 23,13% 14,51%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,21% 50,55% 69,27% 66,63% 69,37% 57,66% 57,58% 47,34%
Rörelsekapital/omsättning 17,22% 25,73% 20,46% 23,76% 32,38% 31,50% 19,06% 1,11%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,40% 22,80% 23,06% 23,43% 24,62% 5,01% 3,45% 2,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 150,74% 174,34% 163,56% 173,21% 194,60% 178,57% 146,87% 98,04%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 125 250 250 250 250 750 750 0
Övrig omsättning - - - - - 200 - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 497 -853 -793 -1 247 -452 -108 -1 333 -25
Resultat efter finansnetto -3 043 -2 404 -2 733 -3 303 -2 592 -5 119 -4 087 -25
Årets resultat 57 196 -1 533 -3 -1 316 -4 619 -3 012 -25
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 579 567 579 567 579 567 577 264 577 264 273 574 273 575 86 849
Omsättningstillgångar 11 189 11 568 10 805 12 520 13 204 21 747 13 948 100
Tillgångar 590 756 591 135 590 372 589 784 590 468 295 321 287 523 86 949
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 392 320 392 263 392 067 393 601 393 604 39 857 40 075 40 075
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 186 669 186 669 186 669 186 669 186 669 233 518 233 518 46 849
Kortfristiga skulder 11 767 12 203 11 636 9 514 10 195 21 946 13 930 25
Skulder och eget kapital 590 756 591 135 590 372 589 784 590 468 295 321 287 523 86 949
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 531 521 420 701 305 150 236 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 - - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader 175 172 155 379 107 108 69 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 125 250 250 250 250 950 750 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - 0 0 - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 497 -853 -793 -1 247 -452 -108 -1 333 -25
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -50,00% 0,00% 0,00% 0,00% -66,67% 0,00% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,25% -0,14% -0,13% -0,21% -0,07% -1,05% -0,46% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1 197,60% -341,20% -317,20% -497,60% -173,60% -411,73% -177,33% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -
Rörelsekapital/omsättning -462,40% -254,00% -332,40% 1 202,40% 1 203,60% -26,53% 2,40% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 66,41% 66,36% 66,41% 66,74% 66,66% 13,50% 13,94% 46,09%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 95,09% 94,80% 92,86% 131,60% 129,51% 99,09% 100,13% 400,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...