Visa allt om Goecker AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 90 363 65 530 65 688 57 423 68 209 46 780 38 811 34 821 35 869 40 335
Övrig omsättning 151 789 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 5 849 2 738 744 601 3 877 1 384 1 233 -151 3 609
Resultat efter finansnetto 5 857 2 628 604 627 3 891 1 396 1 263 -145 42 652
Årets resultat 3 616 1 494 282 308 2 224 798 733 17 17 352
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 272 720 1 083 1 393 381 426 420 569 440 193
Omsättningstillgångar 24 851 23 723 19 885 21 340 25 002 11 956 8 254 6 533 6 924 5 703
Tillgångar 25 123 24 443 20 968 22 733 25 384 12 382 8 674 7 102 7 364 5 896
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 200 6 584 5 090 4 808 4 500 2 276 1 478 745 728 711
Obeskattade reserver 4 016 2 755 2 065 1 869 1 679 679 319 0 182 182
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 907 15 104 13 812 16 056 19 205 9 427 6 877 6 357 6 454 5 003
Skulder och eget kapital 25 123 24 443 20 968 22 733 25 384 12 382 8 674 7 102 7 364 5 896
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 2 231 2 559 2 807 2 950
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 0 726 738 820 880
Utdelning till aktieägare 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 90 514 66 319 65 688 57 423 68 209 46 780 38 811 34 821 35 869 40 335
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 8 8 7 7 5 4 4 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 10 040 8 191 8 211 8 203 9 744 9 356 9 703 8 705 7 174 8 067
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 760 658 750 783 731 780 846 825 725 766
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 306 3 278 1 080 798 3 949 1 451 1 305 -61 121 735
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 37,90% -0,24% 14,39% -15,81% 45,81% 20,53% 11,46% -2,92% -11,07% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,31% 11,22% 3,66% 2,76% 15,33% 11,28% 14,56% -2,00% 0,58% 11,08%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,48% 4,19% 1,17% 1,09% 5,71% 2,99% 3,25% -0,41% 0,12% 1,62%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 26,16% 25,05% 23,87% 24,20% 24,30% 25,32% 26,77% 25,17% 26,52% 27,27%
Rörelsekapital/omsättning 15,43% 13,15% 9,25% 9,20% 8,50% 5,41% 3,55% 0,51% 1,31% 1,74%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,07% 35,73% 31,96% 27,56% 22,89% 22,66% 19,91% 10,49% 11,81% 14,33%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 148,56% 101,89% 63,00% 72,38% 100,46% 96,76% 93,15% 82,21% 93,14% 103,58%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!