Visa allt om ToolTech Gislaved AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 3 454 3 582 3 189 3 334 3 485 2 408 2 697 2 302 3 031
Övrig omsättning - - 29 37 215 51 37 - -
Rörelseresultat (EBIT) 236 30 -241 43 347 46 64 -134 857
Resultat efter finansnetto 212 0 -257 27 325 19 30 -171 805
Årets resultat 124 -2 -33 18 186 14 21 49 307
Balansräkningar (tkr)
2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 224 247 373 446 566 539 639 697 797
Omsättningstillgångar 1 175 1 030 861 874 758 408 616 702 1 126
Tillgångar 1 398 1 276 1 234 1 320 1 324 947 1 256 1 399 1 923
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 340 216 219 382 363 257 232 211 357
Obeskattade reserver 50 0 0 224 224 144 144 144 384
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 250 375 500 126 308 271 139 285 531
Kortfristiga skulder 758 685 515 588 429 276 741 759 651
Skulder och eget kapital 1 398 1 276 1 234 1 320 1 324 947 1 256 1 399 1 923
Löner & utdelning (tkr)
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 0 - 0 423
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 232 1 296 1 326 1 224 0 829 946 941 231
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader 479 454 703 618 1 153 279 501 403 267
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 454 3 582 3 218 3 371 3 700 2 459 2 734 2 302 3 031
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 3 3 3 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 864 896 797 1 111 1 162 803 899 767 1 516
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 482 495 509 624 586 406 506 425 464
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 381 151 -111 169 434 145 162 -45 952
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,57% 12,32% -4,35% -4,33% 44,73% -10,72% 17,16% -24,05% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,95% 2,43% -19,53% 3,26% 26,21% 4,86% 5,41% -9,36% 44,72%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,86% 0,87% -7,56% 1,29% 9,96% 1,91% 2,52% -5,69% 28,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 89,69% 85,06% 88,49% 88,90% 86,03% 84,47% 84,95% 78,84% 79,35%
Rörelsekapital/omsättning 12,07% 9,63% 10,85% 8,58% 9,44% 5,48% -4,63% -2,48% 15,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,11% 16,93% 17,75% 42,18% 40,61% 39,00% 26,92% 22,67% 33,28%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 135,36% 135,04% 114,37% 118,37% 146,85% 103,99% 69,64% 83,93% 163,90%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...